Komm. från oss

2017-01-26

Komm. från oss

Förtroendekris för elcertifikatsystemet – nu måste politikerna ta sin del av ansvaret

Elcertifikatpriset har fallit till rekordlåga nivåer och läget är mycket allvarligt. Den senaste tiden har vi haft daglig kontakt med politiker och myndigheter i syfte att få dem att förstå allvaret i situationen och att...

2016-12-21

Komm. från oss

Lägg inte utbyggnaden av förnybar energi i malpåse

Debatt i GP För att klara målet om ett helt förnybart elsystem 2040 och visa handlingskraft i förverkligandet av Parisavtalet måste regeringen säkra den fortsatta utbyggnaden av förnybar el. Energimyndighetens förslag att senarelägga utbyggnaden av förnybar...

2016-12-20

Komm. från oss

Negativt beslut om Blekinge Offshore sänder fel signaler

Regeringen fattar efter snart fyra års väntan ett negativt beslut till vindkraftsparken Blekinge Offshore och går därmed emot Mark och Miljööverdomstolen som menar att Försvarsmakten och vindkraften kan samexistera i området. Jag är mycket besviken över...

2016-11-10

Komm. från oss

Låt inte långsam nätutbyggnad bromsa omställningen

”Alla länder behöver ställa om och Sverige har fantastiska förutsättningar för förnybar elproduktion”, skriver Tomas Hallberg från Svensk Vindenergi idag i ett debattinlägg på Supermiljöbloggen.  En majoritet i riksdagen är överens. År 2040 ska Sverige...

2016-11-07

Komm. från oss

Kommentar: Vindkraften och försvaret kan samexistera – även i Sverige

I SvD-artikeln Försvarets varning: Vindkraften måste stoppas (2016-11-03) skriver Jonas Gummesson att försvarets generaldirektör Peter Sandwall ska ha sagt att ”vindkraft påverkar den militära verksamheten negativt i alla delar”. Enligt Gummesson inträffade detta under ett möte...

2016-11-04

Komm. från oss

Replik: Kommunernas veto måste omprövas

Användandet av det så kallade kommunala vetot är inte förenligt med de principer om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning. Lagstiftningen måste ändras så att prövningen blir rättssäker och...