Pressrum

Suvic ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar det finska företaget Suvic som medlem. Suvic är specialiserade på energibyggande – särskilt vindparker och projektledning – och stärker i och med detta sin närvaro på den svenska marknaden. Vi har ovanligt hög tillströmning av nya medlemmar just nu, och Suvic erbjuder...

Läs mer

Fortsatt utbyggnad av ny elproduktion hotas av brist på tillstånd

Anledningarna att möjliggöra för investeringar i svensk energiförsörjning har aldrig varit fler; klimatkris, förändrat säkerhetsläge och inflation. En ny rapport visar att marknadens intresse att bygga ny vindkraft i Sverige är rekordstort – men också att en rekordlåg andel av vindkraftverken får tillstånd. Bristen på...

Läs mer

Vindkraft och försvar behöver samexistera

Försvarsmakten har sedan 2017 avstyrkt nio av tio vindkraftverk till havs. Det framgår av en ny promemoria från Svensk Vindenergi, upprättad av Westander Klimat och Energi. Promemoria om Försvarsmaktens yttranden över havsbaserad vindkraft – Vindkraften är bra för totalförsvaret, eftersom den både bidrar till en...

Läs mer

Svensk Vindenergi deltar i regeringens elektrifieringsråd

Svensk Vindenergis vd Daniel Badman har utsetts till ledamot i regeringens elektrifieringsråd, som ska vara rådgivande till regeringen i genomförandet av elektrifieringsstrategin. – Jag är glad att få delta i detta viktiga arbete, och ser fram emot konstruktiva samtal med regeringen och rådets ledamöter. Vindkraften...

Läs mer

Välkommet initiativ om blocköverskridande samtal om energipolitiken

Regeringen har meddelat sin avsikt att bjuda in till blocköverskridande samtal om energipolitiken. Det är ett välkommet initiativ, anser Svensk Vindenergi. - Det krävs långsiktiga spelregler för att marknaden ska kunna leverera all den el som behövs i klimatomställningen. Elanvändningen förväntas vara dubbelt så stor...

Läs mer

Fortsatt utbyggnad av ny elproduktion hotas av brist på tillstånd

Anledningarna att möjliggöra för investeringar i svensk energiförsörjning har aldrig varit fler; klimatkris, förändrat säkerhetsläge och inflation. En ny rapport visar att marknadens intresse att bygga ny vindkraft i Sverige är rekordstort – men också att en rekordlåg andel av vindkraftverken får tillstånd. Bristen på...

Läs mer

Vindkraft och försvar behöver samexistera

Försvarsmakten har sedan 2017 avstyrkt nio av tio vindkraftverk till havs. Det framgår av en ny promemoria från Svensk Vindenergi, upprättad av Westander Klimat och Energi. Promemoria om Försvarsmaktens yttranden över havsbaserad vindkraft – Vindkraften är bra för totalförsvaret, eftersom den både bidrar till en...

Läs mer

Vindkraft för 400 miljarder – men rekordlåg andel fick tillstånd

Rekordlåga 22 procent av de landbaserade vindkraftverken beviljades slutligt tillstånd av miljöprövningsdelegationerna eller domstolarna under 2021. Det visar en ny studie från Svensk Vindenergi, utförd av Westander Klimat och Energi. Statistik om tillstånd för vindkraft 2014-2021, inklusive länsvisa uppgifter Studien gäller vindkraftsansökningar 2014-2021 som beslutats...

Läs mer

Fördubblad handläggningstid för vindkraft i domstol

Under förra året fördubblades den tid det tar för mark- och miljödomstolarna att fatta beslut om en vindkraftsansökan. Under perioden 2014 till 2020 tog det mark- och miljödomstolarna i genomsnitt ett år att fatta beslut om överklagade vindkraftsansökningar, men för de beslut som fattades under...

Läs mer

Många kommunpolitiker positiva till ny vindkraft

Betydligt fler kommunpolitiker är positiva än negativa till ny vindkraft i sin kommun. Den positiva andelen är cirka 70 procent större än den negativa för såväl vindkraft på land som till havs, visar en studie bland nära 3 600 lokalpolitiker gjord av Demoskop. Hälften av politikerna...

Läs mer

Politiska bråket om kraftslag måste få ett slut

Vi, företrädare för såväl vind- som kärnkraft, vill ha ett slut på det politiska bråket i energidebatten. Det finns ingen motsättning mellan de båda kraftslagen. Det handlar inte om att välja det ena eller det andra. Efterfrågan på el växer så snabbt och stort att...

Läs mer

Elektrifieringen förutsätter vindkraftsstöd till kommunerna

En klar majoritet av medborgarna vill att den egna kommunen ska bidra till utbyggnaden av vindkraft, enligt en ny Sifoundersökning. Ändå stoppade kommunerna 78 procent av vindkraftverken under förra året. Riksdagen bör slå fast att kommuner ska få ett kraftigt ekonomiskt incitament för ny elproduktion....

Läs mer

Felaktigt påstående om vindkraftens påverkan på fastighetspriser

Villaägarna hävdar felaktigt att det är ”vetenskapligt bevisat att vindkraft kraftigt minskar fastighetsvärden”. Den här sortens spridning av falska uppgifter är problematisk och behöver upphöra, skriver Svensk Vindenergi i en replik. Sverige behöver mer elproduktion på kort tid för att påskynda klimatomställningen, möta det osäkra...

Läs mer

Politiken måste samlas för att möta industrins elbehov

I en ny enkätstudie svarar svenska industrier enhälligt att de vill att politiken samlas för att undanröja hinder för utbyggd elproduktion. Uppmaningen behöver hörsammas av politiker på alla nivåer: lokalt, regionalt och nationellt. Industrins gröna omställning är en historisk möjlighet att utveckla samhället och välfärden....

Läs mer

Satsa på vind och sol – det ger snabbast utsläppsminskningar

Svenska politiker har under tidigare kriser tillfälligt begravt stridsyxan. Nu finansieras Rysslands krig av export av fossil energi till Europa, samtidigt som klimatforskningen visar att den förnybara elproduktionen snabbt måste byggas ut. Partierna bör omgående enas om att öka elproduktionen, skriver bland andra Daniel Badman,...

Läs mer

Suvic ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar det finska företaget Suvic som medlem. Suvic är specialiserade på energibyggande – särskilt vindparker och projektledning – och stärker i och med detta sin närvaro på den svenska marknaden. Vi har ovanligt hög tillströmning av nya medlemmar just nu, och Suvic erbjuder...

Läs mer

Svensk Vindenergi deltar i regeringens elektrifieringsråd

Svensk Vindenergis vd Daniel Badman har utsetts till ledamot i regeringens elektrifieringsråd, som ska vara rådgivande till regeringen i genomförandet av elektrifieringsstrategin. – Jag är glad att få delta i detta viktiga arbete, och ser fram emot konstruktiva samtal med regeringen och rådets ledamöter. Vindkraften...

Läs mer

Välkommet initiativ om blocköverskridande samtal om energipolitiken

Regeringen har meddelat sin avsikt att bjuda in till blocköverskridande samtal om energipolitiken. Det är ett välkommet initiativ, anser Svensk Vindenergi. - Det krävs långsiktiga spelregler för att marknaden ska kunna leverera all den el som behövs i klimatomställningen. Elanvändningen förväntas vara dubbelt så stor...

Läs mer

Morris Law ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar den affärsjuridiska advokatbyrån Morris Law som ny medlem. Morris Law är en modern advokatbyrå med affärsjuridisk inriktning. Byrån kombinerar kundfokus, laganda och rådgivning av högsta kvalitet med modern teknik, effektiva arbetssätt och modern prissättning. På drygt 8 år har Morris växt till...

Läs mer

Utbyggnad av transmissionsnätet i svenskt sjöterritorium

Svenska Kraftnät har redovisat ett regeringsuppdrag med en plan för utbyggnad av transmissionsnätet i svenskt sjöterritorium. Affärsverket har gjort ett gediget och genomarbetat arbete och Svensk Vindenergi är positiva till flera delar i redovisningen. Elanvändningen förväntas öka stort och snabbt. För att den havsbaserade vindkraften...

Läs mer

CJR Renewables ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar CJR Renewables som medlem. Företaget konstruerar vindkraftsparker och solenergianläggningar. Det är verksamt världen över och har nu som ambition att växa i Skandinavien. - Medlemskapet i Svensk Vindenergi, och entrén till dess nätverk inom branschen, blir en stor tillgång för oss. Vi...

Läs mer

Många kommunpolitiker positiva till ny vindkraft

Betydligt fler kommunpolitiker är positiva än negativa till ny vindkraft i sin kommun. Den positiva andelen är cirka 70 procent större än den negativa för såväl vindkraft på land som till havs, visar en studie bland nära 3 600 lokalpolitiker gjord av Demoskop. Hälften av politikerna...

Läs mer

Ny enkätstudie: industrier vill se snabbt utbyggd vindkraft

I en enkätstudie som presenteras i dag svarar svenska industribolag med bred enighet att de vill att politiken samlas för att undanröja hinder för grön elproduktion. Bolagen har ett stort elbehov som ökar här och nu, och en klar majoritet anser att utbyggd vindkraft bidrar...

Läs mer

Utbyggd vindkraft – avgörande för industrins konkurrenskraft

Vindkraften har en central roll i industrins elektrifiering och klimatomställning. Behovet av grön el ökar kraftigt, och bara vindkraften kan byggas så snabbt, i så stor skala och till så låga priser som industrin efterfrågar. Utbyggnaden av vindkraften är nu mycket stark, men riskerar att...

Läs mer

Havsbaserad vindkraft kan möta nästan halva elbehovet år 2050

Sveriges behov av el kan komma att tredubblas till år 2050 och den havsbaserade vindkraften kan – med rätt förutsättningar – möta nästan halva behovet, visar en ny studie. Nu krävs reformer som låter vindkraften till havs nå sin fulla potential. Policyrapport, Havsbaserad vindkraft -...

Läs mer

Kartläggning av tillståndsläget för vindkraft: ”Mörkt just nu – men lösningar i sikte kan säkerställa tillströmning av nya projekt”

En ny kartläggning av Westander Klimat och Energi på uppdrag av Svensk Vindenergi har granskat vindkraftsansökningar under perioden 2014 till 2020. Granskningen är den mest omfattande som gjorts hittills och innefattar bland annat enkäter till prövningsmyndigheter, kommuner och en sammanställning av ett flertal tidigare undersökningar...

Läs mer

PPA – en nyckel i finansieringen av ny kraftproduktion

I Sverige kan landbaserad vindkraft byggas utan stöd och teknikutvecklingen ökar kontinuerligt vindkraftens konkurrenskraft. Att bygga vindkraft innebär elprisrisker kopplade till väder och kapacitet i elnäten. Med mycket väderberoende kraftproduktion i systemet så sjunker elpriset när solen skiner, när det regnar eller när det blåser....

Läs mer