Vindkraft behövs för att bromsa klimatförändringarna

Klimatförändringen fortsätter. Det varmaste årtiondet och de varmaste åren som har uppmätts har inträffat efter 2000. Havet värms upp alltmer och havsnivån stiger. Natur och samhällen påverkas redan i dag över hela världen.

Om temperaturen fortsätter att stiga i den takt som forskarna ser och förutspår kommer det att leda till mycket allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Det går att bromsa klimatförändringarna – med ett sammanhållet globalt och nationellt politiskt arbete för att säkra en god miljö även i framtiden.

Den 4 november 2016 trädde det globala klimatavtalet från Paris ikraft. Kärnan i avtalet är att minska utsläppen av växthusgaser och att stödja de som drabbas av klimatförändringarna. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Av 197 länder som är parter till konventionen har 194 skrivit under Parisavtalet. I april 2017 hade 141 av dessa ratificerat avtalet. Proposition om godkännande av Parisavtalet, prop 2016/17:16

För att nå Parisavtalets mål krävs att världens samhällen i snabb takt ställer om till nollutsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Den svenska miljömålsberedningen föreslog  Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Ramverket är en central del i arbetet för att Sverige ska leva upp till Parisavtalet. Det antogs av riksdagen i juni 2017.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Negativa utsläpp innebär att utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Sverige är mindre än till exempel den mängd koldioxid som tas upp av naturen som en del av kretsloppet, eller mindre än de utsläpp Sverige bidrar till att minska utomlands genom att investera i olika klimatprojekt. De kvarvarande utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska dock vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990.

För att bromsa klimatförändringarna kommer det att krävas åtgärder i alla delar av samhället, och ökad produktion av förnybar el kommer att spela en central roll i omställningen. Bensin- och dieselbilar kommer att behöva bytas ut mot renare elfordon. Uppvärmning kommer i allt större utsträckning ske med effektiva värmepumpar. I båda fallen kan vindkraften stå för försörjningen av förnybar och utsläppsfri el.

Elproducenter över hela världen kommer att behöva tänka om. Från att producera el med fossila bränslen till att producera el från förnybara källor. En viktig energikälla i arbetet med att minska koldioxidutsläppen är utbyggnaden av vindkraft.

Vindkraften kan stå för försörjningen av den rena och utsläppsfria elen. Sverige kommer att kunna producera mer el än vad vi behöver. Med en fortsatt stark expansion av vindkraften kommer Sverige att kunna exportera grön el till övriga Europa och därmed bidra till minskade utsläpp i Europa.

Enligt Energiöverenskommelsen 2016 ska Sverige ha hundra procent förnybar elproduktion år 2040 i förhållande till elanvändningen. Det förnybara ska byggas ut för successivt ersätta kärnkraften, och för att möjliggöra för Sverige att även långsiktigt vara nettoexportör av el.