2020-05-04

Aktuellt

Svensk Vindenergi undertecknar brev till energiministern om urspungsgarantier

Vi vill med detta brev uttrycka vår stora besvikelse över Energimyndighetens förslag att mikroproducenter av el med anläggningar med en installerad effekt under 43,5 kW ska uteslutas från systemet med ursprungsgarantier (UG). Förslaget slår hårt mot solelen som fenomen i Sverige.

Läs brevet och se samtliga undertecknare här.