Nyhet

2021-11-29

Nyhet

Sverige måste ta chansen att bli ledande på grön vätgas

Energimyndigheten har lämnat sitt förslag till vätgasstrategi för Sverige. Det är bra att förslaget har tagits fram. Vätgasen kan bli viktig för vårt lands konkurrenskraft. Men Svensk Vindenergi vill se högre ambitioner än de som...

2021-11-08

Nyhet

Vetoutredningens förslag ger mer vindkraft med fortsatt starkt självstyre

Svensk Vindenergi har nu lämnat sitt remissyttrande över utredningen ”En rättssäker vindkraftsprövning” som sett över det kommunala vetot kring vindkraft. Utredningens förslag främjar vindkraften och säkrar ett fortsatt starkt kommunalt självstyre. Hotet från klimatförändringen är...

2021-11-01

Aktuellt

Kommentar till Svenska kraftnäts regeringsuppdrag om stödtjänster

Svenska kraftnät har den 15 oktober slutredovisat regeringsuppdrag om stödtjänster till Infrastrukturdepartementet. Svensk Vindenergi har tillsammans med andra aktörer deltagit i referensgruppsarbetet och löpande bidragit till rapportens och förslagens utformning. Svensk Vindenergis kommentarer till redovisningen...

2021-10-25

Nyhet

Svensk Vindenergi välkomnar ett av Artskyddsutredningens förslag

Vindkraften behöver fortsatt byggas ut starkt för att möjliggöra samhällets och inte minst industrins klimatomställning och elektrifiering. Artskyddsutredningen lämnar ett förslag som kan bidra till utbyggnaden. Hotet från klimatförändringen är akut och den biologiska mångfalden...

2021-10-22

Nyhet

Svensk Vindenergi välkomnar förslag från Klimaträttsutredningen

Klimaträttsutredningen lämnar flera förslag som kan bidra till vindkraftens utbyggnad. Svensk Vindenergi välkomnar i sitt remissvar flera av förslagen men vill också se ett antal kompletteringar. – Svensk industri har påbörjat en genomgripande omställning. Fossil...

2021-10-14

Nyhet

Välkommet beslut att minska anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft

Svensk Vindenergi välkomnar det beslut som regeringen presenterar i dag om att bygga ut stamnätet till havs och att minska den havsbaserade elproduktionens kostnader för att ansluta sig till elnätet. – Regeringens beslut ger bättre...