Mycket goda jobbchanser för utbildade vindkraftstekniker

Vindkraftsbranschen är i stort behov av utbildad arbetskraft – en YH-utbildning på området leder ofta direkt till en anställning. Ansökningsperioden för höstens vindkraftsutbildningar är nu. Läs mer om vilka utbildningsmöjligheter som finns i Svensk Vindenergis uppdaterade material Vindkraftsutbildningar för framtiden. Det finns många utbildningsmöjligheter för den som vill arbeta med vindkraft. En utbildning till projektörContinue Reading

Guide för ansvarsfulla leverantörskedjor inom vindkraftsbranschen

Svensk Vindenergi har sammanställt riktlinjer för hur företag inom vindkraftsbranschen bör arbeta ansvarsfullt med hållbarhet i leverantörsledet enligt OECD Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. Fokus ligger på hantering av risker i tidigt skede uppströms, dvs vid utvinning av råvaror. Ett energisystem som bygger på förnybara energikällor tar, totalt sett, mindre mark i anspråk förContinue Reading

Samverkan för säkerhet i vindkraftsbranschen

Representanter från Svensk Vindenergis medlemsbolag har träffats för att analysera de vanligast förekommande olyckorna i vindkraftsbranschen och hur branschen arbetar förebyggande med riskminimering. En av de vanligaste olyckskategorierna i energibranschen är att snubbla och halka. Det är lyckligtvis en olyckstyp som sällan leder till allvarliga konsekvenser för inblandade personerna eller stora kostnader för det anställandeContinue Reading

Ny guide för vetenskapligt baserade miljömål för vindkraft på land

Svensk Vindenergi har, tillsammans med OX2 och Trossa, tagit fram en guide för att sätta vetenskapligt baserade miljömål för vindkraft på land utifrån metoden Science Based Target for Nature. Tanken med guiden är att den ska hjälpa vindkraftsföretag att ytterligare öka förståelsen om vad som kan göras för att minska negativ miljöpåverkan från vindkraft. AllContinue Reading

Januari bästa vindkraftsmånaden hittills

Under januari 2024 producerade vindkraften 4,8 terawattimmar (TWh), enligt elbörsen Nord Pool. Vintern visade också att elproduktionen från vindkraften levererade när Sveriges elanvändning var som högst. Ökad kombination av elproduktion från förnybart och energilagring ger ännu större möjligheter att möta toppar i efterfrågan i framtiden. Det nya månadsrekordet för elproduktion från vindkraften på 4,8 terawattimmarContinue Reading

Vindbranschen om regeringsförslag till nya energipolitiska mål

En elektrifiering som går i takt med industrins behov stärker den svenska konkurrenskraften. Men tidsperspektivet är helt avgörande för svensk konkurrenskraft. Det är inte tillräckligt att planera för elanvändning år 2045. Vindkraftsbranschen anser att regeringens förslag till energipolitiskt planeringsmål behöver kompletteras med etappmål om utbyggd elproduktion som säkerställer industri- och transportsektorernas omställning. Svensk Vindenergi harContinue Reading