Regeringen tillsätter utredning av elmarknadens utformning

Regeringen har utsett en särskild utredare, Bo Diczfalusy, för att se över elmarknadens utformning i Sverige. Utredningen ska bland annat fokusera på: hög leveranssäkerhet och långsiktiga planeringsförutsättningar, förtydligat systemansvar och avveckling av anvisade elavtal. Sverige behöver göra ändringar i lagstiftningen för elmarknaden på grund av dels nya regelverk i EU, dels till följd av Tidöavtalet.Continue Reading

IEA: Installation av förnybar el nästan fördubblades 2023

Den globala installationen av förnybar elkapacitet nästan fördubblades under 2023, och ökar snabbare än någonsin. Det framgår av rapporten Renewables 2023 – Analysis and forecast to 2028, som internationella energirådet, IEA, publicerar idag. Svensk Vindenergi uppmanar regeringen att utarbeta en plan för hur Sverige ska bidra till målet om att snabbt tredubbla den förnybara elen.Continue Reading

Svensk Vindenergi om klimathandlingsplanen

Regeringen har presenterat sin klimathandlingsplan där elektrifieringen lyfts fram som avgörande för att klara klimatmålen. Svensk Vindenergi välkomnar att regeringen betonar att elektrifieringen är nyckeln för klimatomställningen, svenskt välstånd och vår position som industriland, men vi saknar tydliga åtgärder för att möta det ökade elbehovet till 2030. Svensk Vindenergi är positiva till att regeringen lyfterContinue Reading

Positivt med YH-utbildningar anpassade för energi- och klimatomställningens behov

Vindkraftsbranschen växer snabbt och behovet av kvalificerade vindkraftstekniker är mycket stort. Utbildningarna har för få sökanden, även om trenden ger vissa tecken ser ut att vända. Nu har regeringen gett Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att analysera hur yrkeshögskolans utbildningsutbud kan anpassas för att möta kraven som energi- och klimatomställningen ställer på arbetsmarknadens framtida kompetensContinue Reading

Svensk Vindenergi om utfallet från COP28

Världens länder enades om en första s.k. Global Stocktake enligt Parisavtalet på FN:s klimattoppmöte den 13 december i Dubai. Svensk Vindenergi är positiva till uppmaningen att världens länder ska tredubbla kapaciteten av förnybar energi till 2030 och ser det som en viktig signal för att höja tempot av utbyggnaden av förnybar elproduktion i Sverige.  Continue Reading

Sverige backar upp 3 gånger förnybart till 2030 under COP28

Svensk Vindenergi välkomnar att Sverige, tillsammans med över 100 länder, ska arbeta för en tredubbling av kapaciteten av förnybar energiproduktion till år 2030. Detta enligt en global överenskommelse som undertecknades under FN:s klimattoppmöte COP28 i Dubai. Svensk Vindenergi välkomnar att Sverige har skrivit under en överenskommelse om att arbeta för att tredubbla den globala installeradeContinue Reading