Mycket goda jobbchanser för utbildade vindkraftstekniker

Vindkraftsbranschen är i stort behov av utbildad arbetskraft – en YH-utbildning på området leder ofta direkt till en anställning. Ansökningsperioden för höstens vindkraftsutbildningar är nu. Läs mer om vilka utbildningsmöjligheter som finns i Svensk Vindenergis uppdaterade material Vindkraftsutbildningar för framtiden. Det finns många utbildningsmöjligheter för den som vill arbeta med vindkraft. En utbildning till projektörContinue Reading

Guide för ansvarsfulla leverantörskedjor inom vindkraftsbranschen

Svensk Vindenergi har sammanställt riktlinjer för hur företag inom vindkraftsbranschen bör arbeta ansvarsfullt med hållbarhet i leverantörsledet enligt OECD Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. Fokus ligger på hantering av risker i tidigt skede uppströms, dvs vid utvinning av råvaror. Ett energisystem som bygger på förnybara energikällor tar, totalt sett, mindre mark i anspråk förContinue Reading

Marknadskontrakt för riskfördelning vid ny elproduktion

Efterfrågan på fossilfri el förväntas öka kraftigt, men den nuvarande investeringsmiljön kantas av både politiska och marknadsmässiga osäkerheter. Sverige saknar idag former för att fördela riskerna för investeringar i storskalig elproduktion. En lösning för att jämna ut riskerna är s.k. marknadskontrakt (Contracts for Difference, CfD). För att öka kunskapen om marknadskontrakt har ELS Analysis gjortContinue Reading

Ny guide för vetenskapligt baserade miljömål för vindkraft på land

Svensk Vindenergi har, tillsammans med OX2 och Trossa, tagit fram en guide för att sätta vetenskapligt baserade miljömål för vindkraft på land utifrån metoden Science Based Target for Nature. Tanken med guiden är att den ska hjälpa vindkraftsföretag att ytterligare öka förståelsen om vad som kan göras för att minska negativ miljöpåverkan från vindkraft. AllContinue Reading

Investeringar i vindkraften fortsätter

För fjärde kvartalet i rad ser vi nya investeringsbeslut i vindkraft i Sverige – det visar Svensk Vindenergis kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2023. Under kvartalet beställdes vindkraftsturbiner på totalt 272 megawatt (MW). Sammantaget är förutsättningarna goda för att möta industrins elbehov till år 2030 eftersom Sverige fortsatt är intressant för investeringar i vindkraft. MenContinue Reading