Vindbranschen om regeringsförslag till nya energipolitiska mål

En elektrifiering som går i takt med industrins behov stärker den svenska konkurrenskraften. Men tidsperspektivet är helt avgörande för svensk konkurrenskraft. Det är inte tillräckligt att planera för elanvändning år 2045. Vindkraftsbranschen anser att regeringens förslag till energipolitiskt planeringsmål behöver kompletteras med etappmål om utbyggd elproduktion som säkerställer industri- och transportsektorernas omställning. Svensk Vindenergi harContinue Reading

Svensk Vindenergis svar på samråd om ändrade havsplaner

Havsbaserad vindkraft har stor potential att bidra till att industrin stärker sin konkurrenskraft i den pågående klimatomställningen och för att uppnå mål på såväl EU- som nationell nivå. Svensk Vindenergi har svarat på Havs- och vattenmyndighetens (HaV) samråd om ändrade havsplaner. Havsplaneringen är den enda samlade process för helhetssyn och dialog mellan olika intressen iContinue Reading

Vindkraftsbranschen positiva till förslag på kortare ledtider för elnätsutbyggnad

Svensk Vindenergi har svarat på remissen om Energimarknadsinspektionens (Ei) rapport ”Kortare ledtider för elnätsutbyggnad”. Svensk Vindenergi understryker vikten av en snabb och stor utbyggnad av elnätet för att möjliggöra elektrifieringen, att Ei:s rapport tar steg i rätt riktning samt stödjer att myndigheterna får den styrning och de verktyg de behöver för att kunna utföra sinaContinue Reading

Ändra vetot och inför incitament för kommunerna

Svensk Vindenergi har lämnat yttrande på remissen av Värdet av vinden som innehåller Incitamentsutredningens förslag. Svaret på klimatutmaningen, elektrifieringen och de höga elpriserna stavas vindkraft. För att vindkraftsutbyggnaden ska fortsätta i tillräcklig omfattning, måste regeringen både ändra vindkraftsvetot och införa ett teknikneutralt icke-fördyrande statligt incitament till kommunerna. Vi stödjer majoriteten av utredningens förslag. Sverige behöverContinue Reading

Miljardinvesteringarna i havsbaserad vindkraft kräver långsiktiga spelregler

Svensk Vindenergi har svarat på regeringens remiss av förslaget om att dra tillbaka Svenska kraftnäts uppdrag att bygga ut transmissionsnätet till havs. Den föreslagna förordningsändringen riskerar att skapa ytterligare fördröjningar och osäkerheter i den planerande utbyggnaden av havsbaserad vindkraft.  Det förslag som regeringen nu har remitterat minskar Svenska kraftnäts möjlighet att långsiktigt planera elnätet iContinue Reading

Dialog om elmarknad välkommen – men mer analys behövs

Svensk Vindenergi har svarat på remissen om en framtida kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden. Vi välkomnar en bred dialog om elmarknadens framtida utformning som säkerställer att vi kan bibehålla en hög utbyggnadstakt av elproduktion och därmed möta den framtida elektrifieringen med konkurrenskraftiga priser och nå klimatmålen. Svenska kraftnät har haft i uppdrag avContinue Reading