2011-09-28

Debattinlägg

Åmål tar inget ansvar i Dalsland

På nwt.se debattsida skriver Gunnar Fredriksson, vice vd hos Svensk Vindenergi:

För att klara Sveriges klimatmål behöver vårt energisystem ställas om. Vi är på god väg att bygga ut de förnybara energikällorna – under de senaste 20 månaderna har produktionen från enbart vindkraften fördubblats. I denna utveckling har kommunernas engagemang och ambitiösa arbete varit helt avgörande. Men i Åmål ska kommunfullmäktige i dag fatta beslut om en vindbruksplan där tio områden som ursprungligen pekats ut som lämpliga för vindkraft plötsligt har förvandlats till noll.

För att metodiskt och proaktivt kunna arbeta med vindkraft har kommunerna kunnat söka ett särskilt planeringsstöd hos Boverket. Syftet med stödet är att kommunerna ska kunna klarlägga förutsättningarna för utbyggnad av vindkraftsanläggningar. Initiativet har varit en succé. 193 av 223 ansökningar om stöd har beviljats, till en kostnad på drygt 84 miljoner kronor. I Dalsland har de fem kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål valt att göra en gemensam vindbruksplan och har för detta arbete beviljats ett bidrag på drygt två miljoner kronor.

Möjligheten att söka stöd till vindkraftsplaner gick ut vid årsskiftet och Boverket ska nu utvärdera hur det har fungerat. Det är bra. För trots att stödet har gjort stor nytta och i de allra flesta fall lett till väl genomarbetade vindbruksplaner, finns också exempel på motsatsen. Åmåls kommun är ett sådant, men är inte det enda.

Åmåls första vindbruksplan innehöll tio områden som utpekats som lämpliga för vindkraft. Förslaget väckte kraftfull debatt. En liten men mycket övertygad grupp vindkraftsmotståndare har bedrivit en aktiv kampanj och spridit vinklad och direkt felaktig information till boende. Planen reviderades efter maktskiftet i kommunen hösten 2010 till att omfatta två lämpliga områden. Den ställdes därefter ut under våren 2011 och i september offentliggjordes innehållet i det slutliga planförslaget. Där framgår att även de två sista områdena har lyfts ut ur planen. Kommunen har dock inte motiverat varför eller ens reviderat planens miljökonsekvensbeskrivning, där hänvisningen till de tidigare utpekade områdena fortfarande ligger kvar. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om planen på onsdag. Frågan är vad grannkommunerna tycker om att Åmål inte vill vara med och ta ett gemensamt ansvar för en hållbar utbyggnad av vindkraften i Dalsland.

Tanken med vindplaneringsstödet är att underlätta för kommunerna att på ett övergripande och planmässigt vis undersöka förutsättningarna för vindkraftetableringar. Planerna ska vara översiktliga och därmed inte hantera detaljerade spörsmål som omfattas av tillståndsprövningen av enskilda projekt. Framförallt ska de inte vara föremål för politiska överväganden. Frågan är om så alltid är fallet.

Planeringsstödet är ett viktigt verktyg för utbyggnaden av vindkraft. Genom noggrann planering och utnyttjande av de bästa vindlägena kan vindkraften byggas ut utan konflikter med andra viktiga naturvärden och till lägre kostnader för elkonsumenterna. Men det förutsätter att kommunernas planer baseras på välgrundande bedömningar om de faktiska förutsättningarna för vindkraft.

Hela 81 procent av värmlänningarna vill att Sverige ska satsa mer på vindkraft än vad vi gör idag, medan bara 3 procent vill att Sverige ska satsa mindre eller helt avstå från vindkraft. Det framgår av en rapport från SOM-institutet som beställts av Svensk Vindenergi och som baseras på intervjuer under perioden 2005–2010. De som är negativa till vindkraft är alltså relativt få, men det är ofta de som hörs mest. När kommunpolitikerna i Åmål fattar viktiga beslut om framtida vindkraftsetableringar bör de också lyssna på den stora majoriteten.

Gunnar Fredriksson, vice vd Svensk Vindenergi

Läs hela