Svensk Vindenergi / Ändra reglerna om hinderbelysning för att möjliggöra vindkraft

Ändra reglerna om hinderbelysning för att möjliggöra vindkraft

Utbyggd vindkraft handlar om att både stoppa klimatutsläppen och att säkra industrins tillväxt och konkurrenskraft. Nu behövs förändrade regler för belysningen på vindkraftverken som låter utbyggnaden fortsätta vara stark.

Sverige är i början av en genomgripande och brådskande omställning. Klimatutsläppen som värmer upp vår planet ska bort. Fossil energi ska på kort tid bytas ut mot grön el inom industrier och transporter. Behovet av el väntas vara minst dubbelt så stort inom 20 år.

Bara vindkraften kan byggas så snabbt, i så stor skala och till så låga kostnader som krävs. Det är svensk industri tydlig med. Utbyggnaden av vindkraft har också varit stark under många år. Men nu är det allt färre verk som beviljas tillstånd. Om den negativa utvecklingen håller i sig kan den i värsta fall komma att äventyra klimatomställningen och industrins konkurrenskraft på en global marknad som efterfrågar klimatneutrala produkter.

En statlig utredning har konstaterat att kommuner inte sällan säger nej till vindkraftverk som är högre än 150 meter. Det främsta skälet är att regler anger att vindkraftverk över denna höjd ska ett högintensivt vitt ljus för att vara synligt för flyget. Ljuset befaras bli störande för kringboende.

Oron för störning måste respekteras, och det finns två enkla lösningar som båda kan genomföras snabbt. Den första är att Transportstyrelsens krav på så kallad hinderbelysning anpassas till internationella riktlinjer. Enligt ICAO, den internationella civila luftfartsorganisationen, räcker det med medelintensivt rött ljus upp till 315 meters total höjd. Den andra lösningen är att tillåta behovsstyrd hinderbelysning, en teknik som används i andra länder och som innebär att hinderbelysningen kan vara släkt när inget flygplan är i närheten.

Den tekniska utvecklingen går snabbt inom vindkraften. De vindkraftverk som byggs i dag producerar tre gånger mer el än de som byggdes för tio år sedan. Produktionen sker 90 procent av årets timmar och den är som störst på vintern när elen behövs som mest. En begränsning på 150 meters totalhöjd gör att moderna vindkraftverk med bästa möjliga teknik och totalhöjd 250 meter, inte tillåts. Tillstånd med den lägre höjden blir meningslösa eftersom sådana vindkraftverk har så hög produktionskostnad att de inte kan byggas av ekonomiska skäl.

Hinderbelysning ska mota flygolyckor – inte den utbyggnad av elproduktion som behövs för klimatet och konkurrenskraften. Transportstyrelsen omarbetade i fjol sina bestämmelser utan någon positiv effekt. Nu är det dags att göra om och göra rätt.

Daniel Badman, VD, Svensk Vindenergi

Debattartikeln publicerades i Ny Teknik den 20 oktober 2021