Svensk Vindenergi / Elektrifieringen kräver politiskt ledarskap

Elektrifieringen kräver politiskt ledarskap

Sverige har just påbörjat en omfattande elektrifiering för att möta klimatutmaningen. Vi kan lyckas, och då formar vi inte bara en hållbar framtid för dagens och morgondagens generationer – vi säkrar också jobb, tillväxt och välfärd. Nu krävs det politiskt ledarskap och mod. Lokalt och nationellt.

Sommarens översvämningar och värmeböljor visar vilka oerhörda konsekvenser ett förändrat klimat kan få. Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC slår fast att världen befinner sig i ett kritiskt läge. Sverige och övriga världen måste snabbt stoppa alla utsläpp av koldioxid.

Mycket positivt är på gång. I Sverige står industrin och transporterna för de största utsläppen, och här sker förändringar som inger hopp. Försäljningen av elbilar rusar samtidigt som industri efter industri nu satsar stort på att ersätta fossil energi med grön el. Till det kommer att helt nya industrier som ska producera vätgas och tillverka batterier etablerar sig i vårt land.

Det är mot den här bakgrunden som behovet av el förväntas att mer än fördubblas inom 20 år. Hela samhället måste, här och nu, gå samman och bygga ut elproduktionen.

Vindkraftsbranschen står redo att bidra. Sverige har fantastiska förutsättningar för vindkraft både på hav och land – och utbyggnaden är stark. I fjol stod vindkraften för knappt en femtedel av Sveriges elproduktion. Produktionen slog rekord och vår bedömning är att utvecklingen håller i sig. Svensk Vindenergi bedömer att vindkraftsproduktionen fyrfaldigas från i dag till år 2040.

Samtidigt är potentialen ännu större. Vindkraften kan inte ensam möta hela det ökade elbehovet, men den kan byggas snabbt för att förse industrier och hela samhället med förnybar och billig el.

Hur väl vi lyckas avgörs främst av en sak. Politiskt ledarskap och mod. Politiker på alla nivåer behöver nu våga stå upp för framtiden och säga ja till satsningar som bidrar till att stoppa klimatutsläppen. Det enskilda beslutet kan kännas och vara tufft, men är egentligen givet sett till den stora omställning som nu ska genomföras.

Nationellt är politiska reformer ett måste. På Svensk Vindenergi har vi pekat ut fyra prioriterade områden för regeringen att agera på.

1. Agera aktivt för elektrifiering. Sätt ett expansivt mål för elproduktion, med sikte på total utfasning av fossila bränslen senast år 2040. Ett sådant mål bör ligga i intervallet 350-400 terawattimmar, TWh. Tillhandahåll en planeringsram för myndigheter och arbeta strategiskt med både elexporten, elmarknaden och gröna produkter såsom fossilfritt stål och elektrobränslen.

2. Stärk och bygg ut elnäten. Elsystemet måste moderniseras och anpassas till en högre andel förnybar elproduktion, bland annat genom fortsatt utveckling av marknader för så kallade stödtjänster. Slopa anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft och anamma synen på proaktiva nätinvesteringar som en möjliggörare för en omställning.

3. Förändra tillståndsprocesserna. Ge kommunerna incitament att medverka till utbyggnaden av elproduktion genom att överföra fastighetsskatten från all elproduktion från staten till kommunerna, och justera samtidigt det kommunala vetot för ökad rättssäkerhet.

4. Integrera klimattänk i allt beslutsfattande. Uppdatera myndigheternas instruktioner för att underlätta prioriteringar, inkludera klimatnytta i miljöbalkens portalparagraf och planera för utnyttjande av vindkraftens klimatnytta.

Lösningarna finns och ligger nära till hands. Låt oss nu ställa om Sverige till ett klimatsmart och konkurrenskraftigt land. Ett land som vi kan vara stolta över.

Daniel Badman, VD, Svensk Vindenergi

Debattartikeln publicerades i Aktuell Hållbarhet den 7 september 2021