2010-08-28

Debattinlägg

En rad felaktigheter när vindkraft sågas

Debattinlägg

Fagerström och Radetzki skriver (Brännpunkt 24/8) att vindkraft är kostsamt för ekonomi och miljö. Resonemangen bygger på en rad felaktigheter.

All ny förnybar elproduktion berättigar till elcertifikat som betalas av konsumenten via elräkningen. Idag är elcertifikatpriset 25 öre/kWh och inte 35 öre.EU har beslutat att 20 procent av energiförbrukningen 2020 ska vara förnybar. Sverige har fått kravet 49 procent. Kärnkraft är inte förnybart och kan inte bidra till att uppfylla EU:s krav.

Investering i ny elproduktion har stora initiala kostnader och enbart elpriset räcker inte för att täcka kostnaderna, vare sig det är kärnkraft eller vindkraft. Att bygga ny kärnkraft kostar enligt kärnkraftföretaget Areva mellan 50-65 euro/MWh, vilket motsvarar kostnaden för vindkraft.

Poängen med elcertifikatsystemet är att de billigaste förnybara energikällorna ska byggas ut först.För att producera 30 TWh el med vindkraft behövs enligt Energimyndigheten mellan 3000 och 6000 moderna verk, inte 10000.

Ett normalt verk levererar el under 80-90 procent av årets timmar, inte vart femte dygn som författarna skriver. Diskussionen om verkningsgrad är ointressant då vindkraften har obegränsad tillgång till vind.

Enligt professor Lennart Söder, KTH, krävs ingen ytterligare utbyggnad av reglerkraft för att ersätta vindkraften vid låg vindstyrka. Även där har författarna fel. När vindtillgången är god sparar man vatten i svenska vattenkraftverk som istället kan användas vid ett senare tillfälle och ersätter då kol i bland annat tyska och polska kolkraftverk.

Den internationella utvecklingen är tydlig. I Kina byggs vindkraft i ett snabbt tempo och det är ekonomiska motiv som styr utvecklingen. I EU är vindkraften den snabbast växande energikällan av alla.

Vindkraft ger industriell tillväxt. ABB tog nyligen hem en av sina största order genom tiderna tack vare vindkraft. Vi välkomnar den utredning med syfte att klarlägga kostnaderna för vindkraft som författarna föreslår.

Annika Helker Lundström

vd Svensk Vindenergi

Slutreplik