2017-11-14

Debattinlägg

Enorm potential för förnybar energi

Det finns gott om plats i elsystemet för mer sol- och vindkraft, skriver Charlotte Unger Larson, Svensk Vindenergi, och Mattias Goldmann, Fores.

Den snabba kostnadsreduktionen för förnybar el gör övergången till ett förnybart elsystem både oundviklig och önskvärd. Med digitaliseringens hjälp kan omställningen åstadkommas utan avkall på försörjningstrygghet. Det som ännu saknas är moderna regler och incitament som möjliggör en kostnadseffektiv omställning.

Just nu träffas världens ledare i Bonn för att diskutera och besluta om uppföljningen av Parisavtalet. Om den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader behövs omfattande investeringar i förnybar elproduktion. Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för förnybar elproduktion och kostnadsreduktionen har gjort vindkraft till det billigaste sättet att producera ny förnybar el.

I Energiöverenskommelsen 2016 slog fem riksdagspartier fast att Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem och att vi långsiktigt ska vara nettoexportör av el. Man kan vara kritisk mot demokratiskt fattade beslut, men när en riksdagsmajoritet stödjer uppgörelsen är det mer konstruktivt att peka på hur överenskommelsen bäst ska förverkligas.

Den väl utbyggda vattenkraften kan tillsammans med god överföringskapacitet för el till våra grannländer balansera systemet även med långt mer el från vind och sol än i dag, tvärtemot vad som hävdas i debattartikeln ”Vi har nått gränsen för sol- och vindkraft”, häromveckan. Det förstärks ytterligare av digitaliseringen tillsammans med en mer flexibel prissättning på el, som gör att konsumenternas efterfrågan på el bättre motsvarar tillgången.

Billigare och mer kraftfulla batterier kan i varje sekund åstadkomma just den produktion eller förbrukning som systemet efterfrågar. Det gör att det inte finns något motsatsförhållande mellan satsning på förnybar el och elektrifiering av fordonsflottan, tvärtemot vad artikelförfattarna påstår i Ny Teknik.

Moderna vindkraftverk kan med enkla åtgärder ge möjlighet att stötta elnätet med syntetisk svängmassa, reaktiv effekt och aktiv frekvensreglering. Tyvärr saknas tillräckliga incitament för detta. Lärdomar kan dras från Irland, med dubbelt så hög andel vindkraft men med en fungerande marknad för systemtjänster.

Genom samtidiga satsningar på utbyggnad av förnybar elproduktion, energieffektivisering och elexport kan Sverige både klara den egna försörjningen och bidra till att Europas omställning går snabbare och blir billigare. Den svenska marknaden är inte isolerad, den är del av något större. Vi bör följa EU-kommissionens råd – att lyfta blicken och lösa utmaningarna tillsammans med våra grannländer.

Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi
Mattias Goldmann, vd Fores

Prenumerera på våra inlägg

Ange din e-post nedan för att få ett meddelande när vi publicerar något nytt. Du kan avprenumerera när som helst.