2018-04-23

Debattinlägg

Förnybar elproduktion stärker Sveriges konkurrenskraft

Till följd av klimatförändringarna måste alla länder ställa om sin elproduktion. Sverige har stor potential för att bygga ut förnybar elproduktion, något som också kan ge oss långsiktigt lägre elpriser än övriga EU-länder. Det stärker den elintensiva industrins konkurrenskraft och borgar för etablering av ny industri i Sverige. Utbyggnad av förnybar elproduktion är både bra för klimatet och för Sveriges konkurrenskraft.

I en insändare i DN 2018-04-22 går Rolf Nilsson till storms mot vindkraft. Han hävdar att produktionen är dyr, att Miljöpartiet och Centerpartiet skapat ett subventionssystem för vindkraft, och att den inte levererar el när det behövs. Dessa påståenden är felaktiga. Som många klimatförnekare utgår han från grundlösa påståenden och bortser från anledningen till att alla världens länder ställer om till förnybar energi: klimatförändringarna.

Det svenska stödsystemet för förnybar elproduktion är elcertifikatsystemet. Det infördes år 2003 av en socialdemokratisk regering. Systemet är snart fullt och inom något år ska ny produktion klara sig utan stöd. 2016 års energiöverenskommelse förtydligar målet om helt förnybar elproduktion i Sverige 2040 och är resultatet av ett brett politiskt samförstånd över flera partigränser. Att i ljuset av detta påstå att två mindre politiska partier håller Sverige gisslan ter sig absurt.

Vindkraftsproduktionen är årstidsbunden. I motsats till det Rolf Nilsson anför är produktionen i själva verket högst under vinterhalvåret och lägre under sommaren. Elförbrukningen varierar på samma sätt.

Den förnybara elproduktionen byggs ut över hela världen för att motverka klimatförändringarna. EU är på väg att höja målet för förnybar energi. För att nå det nya målet måste cirka 1 000 TWh (mer än 6 gånger Sveriges årsproduktion) förnybar el tillkomma till år 2030. Det råder bred enighet även utanför Sverige om att förnybar el är en nödvändighet.

Sverige kan producera vind-, vatten- och biokraft till väsentligt lägre kostnad än andra EU-länder. I Sverige ligger produktionskostnaden för ny, landbaserad, vindkraft på under 40 öre per kWh. För andra förnybara kraftslag som kan byggas ut i stor skala är produktionskostnaden för biokraft cirka 50 öre per kWh, och för havsbaserad vindkraft 70 – 90 öre per kWh. Rätt utnyttjade kommer de komparativa fördelarna att ge Sverige långsiktigt lägre elpriser än övriga EU-länder. Det stärker den elintensiva svenska industrins konkurrenskraft och borgar för etablering av ny industri.

Den förnybara elproduktionen, bland annat vindkraft, byggs ut för att motverka klimatförändringarna. Sveriges potential för förnybar elproduktion är mycket stor. Genom samtidiga satsningar på utbyggnad av förnybar elproduktion, energieffektivisering och elexport kan Sverige både klara den egna försörjningen och bidra till att Europas omställning går snabbare och blir billigare.

 

Charlotte Larson Unger, Vd Svensk Vindenergi

Jeanette Lindeblad, Ordförande Svensk Vindkraftförening

 

Läs mer här