Svensk Vindenergi / Förslaget innebär stort kommunalt inflytande

Förslaget innebär stort kommunalt inflytande

I SvD 2021-06-22 uppmanar Mats Nilsson regeringen att lägga utredningen En rättssäker vindkraftsprövning till handlingarna utan åtgärd.

Nilsson verkar ha läst utredningen med helt andra glasögon än jag. Där han ser toppstyrning ser jag fortsatt stort kommunalt inflytande.

Min tolkning är att utredningens förslag innebär att kommunens planmonopol förblir intakt men att lokaliseringsbesked ska motiveras, lämnas tidigt i processen och att kommunens beslut kan överklagas.

Det framgår tydligt i förslagen att kommunen ska avgöra var i kommunen det är lämpligt med vindkraft och att ett positivt besked från kommunen är en förutsättning för att kunna lämna in en ansökan om tillstånd. Kommunens översiktsplan pekas ut som ett viktigt instrument. När översiktsplanen utarbetas vägs olika samhällsintressen mot varandra i en demokratisk process där även enskildas rättigheter beaktas.

Det tydliggörs även att det även i fortsättningen är tillståndsmyndigheten som ska pröva om vindkraftverken kan ges tillstånd med hänsyn till påverkan på djur, natur och människor.

Det finns delar i utredningen som bör bli ännu tydligare när det gäller rollfördelningen mellan kommuner och länsstyrelse men det är brister som kan hanteras i den kommande politiska processen.

Regeln om kommunal tillstyrkan har kommit att tillämpas som ett kommunalt veto. Veto-etiketten är passande eftersom regeln tillåter godtyckliga beslut, innebär obefintlig förutsägbarhet och ger utslag som inte kan överklagas. Den vetorätt som Nilsson förespråkar är inte förenlig med de principer om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning.

Miljöprövningsprocessens tillvägagångsätt med samråd, kungörelser och remisser är en demokratisk process som säkrar att de verksamheter – vindkraft såväl som annan industri – som får tillstånd bedrivs med minsta möjliga påverkan på omgivningen.

Min slutats är att förslagen i En rättssäker vindkraftsprövning innebär ökad rättssäkerhet för alla inblandade parter. Enskilda medborgare kan påverka utformningen kommunens översiktsplan och har möjlighet att överklaga såväl kommunens lokaliseringsbesked som länsstyrelsens tillståndsbeslut. Verksamhetsutövare får möjlighet att överklaga kommunens beslut.

Den lokala förankringen är viktig. Vi ser därför gärna att det införs teknikneutrala incitament för kommuner att medverka till att öka elproduktionen – så att vi klarar elektrifieringen och klimatomställningen. Det är inte frågan om att stänga en reaktor här eller om att bygga en sol- eller vindkraftspark där. Det handlar om att bygga ett hållbart samhälle och se möjligheterna som en ny elektrifierad hållbar ekonomi kan ge oss.

Även om det finns delar i utredningen som inte når riktigt hela vägen fram så är det viktigt att förslagen snabbt tas vidare i den politiska processen. Sverige inte har råd att i onödan bromsa elektrifieringen – det kommer att kosta både klimatnytta och jobb.

Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi

Hela artikeln i SvD