Svensk Vindenergi / ”Framsynt planering nyckeln till framgång”

”Framsynt planering nyckeln till framgång”

Johan Svenningsson säger i en intervju att han ser brister och obalanser i elsystemet idag. Jag delar denna syn. Samtidigt vill jag betona vikten av att främja en framsynt planering och konkurrenskraftig utveckling av elsystemet. Havsbaserad vindkraft behövs för att minska utsläppen av växthusgaser och klara morgondagens försörjningsbehov. Grunden för framtidens elsystem skapar vi idag, skriver Charlotte Unger Larson, VD på Svensk Vindenergi.

Johan Svenningson och jag är överens om att vi kommer att behöva mer fossilfri el framöver. Ökad produktion och export av el från Sverige underlättar både möjligheten att nå klimatmålen genom elektrifiering av industrier och transporter samtidigt som det bibehåller konkurrenskraftiga elpriser jämfört med andra länder. Det finns redan många exempel på energiintensiva industrier som serverhallar som väljer att etablera sig i Sverige p.g.a. tillgången på grön el.

Redan i Energikommissionens betänkande för ett konkurrens­kraftigt och försörjningstryggt energisystem identifierades ”likvärdiga villkor” för havsbaserad vindkraft runt Östersjön som väsentligt. Östersjöländerna har starka ambitioner och aktiviteter för att bygga, producera och distribuera havsbaserad vindkraft bl.a. med s.k. hybridlösningar och energiöar. Även EU grundar sin omställningsstrategi och återställning efter pandemin på att havsbaserat ska bära en stor del av energibehovet före år 2050 och uppmanar till kostnadseffektiv nätintegrering mellan länder för att öka energitryggheten i form av hybridlösningar där anslutningsledningar för havsbaserade parker blir en del av en ny utlandsförbindelse.

Havsbaserad vindkraft har en naturlig plats i Sveriges framtida elsystem: Det är storskalig, beprövad och effektiv teknik som kan leverera påtaglig klimatnytta inom rimlig tid. Havsbaserad vindproduktion planeras nära behovet i mellersta och södra Sverige, vilket minskar trycket på flaskhalsarna i nätet och lättar situationen för tillväxtbegränsade regioner.

Läs hela debattartikeln i SecondOpinion.

Charlotte Unger Larson, 
VD, Svensk Vindenergi