2018-09-20

Debattinlägg

Vindkraft stor del av lösningen

Lars-Evald Kaliff tvivlar på vindkraft som en lösning för att lyckas med omställningen till ett fossilfritt samhälle och vill hellre satsa på kärnkraft. Han har dock missat både den snabba kostnadsutvecklingen som gjort att ny vindkraft nu byggs utan stöd, och det faktum att Sverige har utmärkta förutsättningar att lyckas med omställningen. Det skriver Charlotte Unger Larson, Vd på Svensk Vindenergi, i GP Debatt 20/9.

Energiöverenskommelsen har gett goda förutsättningar att både behålla kärnkraften och bygga ut den förnybara elproduktionen. Så skapas marginaler att göra transport- och industrisektorn mer klimatvänlig och samtidigt behålla möjligheten till elexport.

Vi delar uppfattningen att övergången till ett helt förnybart elsystem ställer högre krav på systemet och ökar risken för effektbrist, allt annat lika.

Vårt energisystem förändras dock i snabb takt, pådrivet av digitaliseringen, teknikutvecklingen inom förnybar energi och energilagring. Det som var sanning igår är inte sanning idag och framförallt inte om 5 år, 10 eller 20 år.

Vindkraften har blivit det billigaste kraftslaget som kan byggas ut i stor skala i Sverige och utbyggnaden sker redan nu utan stöd eftersom nya investeringar inte längre kan räkna med stöd från elcertifikatsystemet.

Vattenkraften tillsammans med utlandsförbindelser ger bra utgångsläge att lyckas med omställningen. Därtill kan läggas en outnyttjad potential att balansera systemet med hjälp av efterfrågeflexibilitet och energilager.

Potentialen för efterfrågeflexibilitet har tidigare bedömts till ca 4000 MW. Dessutom blir vindkraftverken effektivare och mer utspridda i hela landet på land och till havs. Det ökar vindkraftens effektbidrag i framtiden.

Tillgången till effekt och god elkvalitét behöver säkerställas genom regeländringar som ger ökade möjligheter för marknadsaktörer att erbjuda flexibla tjänster. Moderna vindkraftverk kan genom enkla åtgärder stötta elsystemet med både spännings- och frekvensreglering. Med ett energilager mellan vindkraftsparken och elnätet kan vindkraftsparken bidra med effekt även när det är vindstilla. Men så länge det inte finns någon marknad för sådana tjänster lämnas potentialen outnyttjad.

Charlotte Unger Larson
Vd, Svensk Vindenergi