Svensk Vindenergi / Industrin behöver kraftigt med el – och kommunerna är nyckelaktörer

Industrin behöver kraftigt med el – och kommunerna är nyckelaktörer

Svensk industri ska snabbt bli fri från klimatutsläpp och behöver i omställningen kraftigt med el. Utbyggd vindkraft är ett måste för att möta behovet och kommunerna är nyckelaktörer i att göra utbyggnaden möjlig, skriver Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

Havsnivåerna stiger och isarna smälter fortare än väntat medan värmeböljorna blir allt värre. Det visar den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC, som publicerades nyligen. Klimatkrisen förvärras och utsläppen av koldioxid som värmer upp vår planet måste bort – snabbt.

I Sverige orsakas de största utsläppen inom industri och transporter, men mycket positivt är på gång. Svensk industri gör stora satsningar på att ersätta fossil energi med grön el. Omställningen bidrar till ett hållbart Sverige, samtidigt som den säkrar industrins konkurrenskraft på en marknad som efterfrågar klimatneutrala varor och tjänster. Industrins omställning ger minskade utsläpp, tillväxt, jobb och skatteintäkter till välfärden lokalt. Och ska omställningen kunna genomföras, då krävs det snabbt utbyggd elproduktion. Behovet av el i Sverige förväntas vara dubbelt så stort om 20 år.

Vindkraften är det kraftslag som har bäst förutsättningar att möta det ökade behovet av el. Den kan byggas snabbt och erbjuder förnybar och billig el. Utbyggnaden av vindkraft har också varit stark under många år. Men nu pågår en oroande trend där allt färre verk beviljas tillstånd och där kommuner ibland säger nej till ny vindkraft utan att tydligt motivera varför. Ibland kommer avslagen sent, när stora förberedelser redan gjorts.

Kommunens beslut är inte alltid enkelt. Särskilt då det, likt vid annan nybyggnation, kan uppstå motstånd bland invånare som känner oro. Svensk Vindenergi är ödmjuk inför svårigheterna och respekterar även oron. Samtidigt omgärdas protesterna mot vindkraft inte sällan av myter och överdrifter om vindkraftens påverkan på miljön. Utan att gå in i påståendena i detalj kan det kort sägas att vindkraften är det kraftslag som har minst miljöpåverkan sammantaget. Det stämmer att vindkraften tar plats i landskapet, men utsikten får inte skymma insikten om klimatomställningen.

Ett utredningsförslag om att förändra kravet på kommunal tillstyrkan, det så kallade vetot, är nu på remiss. Enligt förslaget ska kommunerna fortsatt säga ja eller nej till vindkraftsetableringar, men besked om lokalisering ska motiveras, lämnas tidigt i processen och kommunens beslut ska kunna överklagas. Det här är ett bra förslag som underlättar för såväl vindkraftsbolagen som kommunerna. Ett positivt besked från kommunen är en förutsättning för att kunna lämna in en ansökan om miljötillstånd, då vindkraftens påverkan på djur, natur och människor prövas i en gedigen och demokratisk process.

Utredningen lyfter även behovet av planeringsstöd och ekonomiska incitament till kommunerna. Ska vi möta det kraftigt ökande behovet av el bör incitamenten vara teknikneutrala och utformas för att öka kommunernas bidrag till samhällets elektrifiering och klimatomställning. Svensk Vindenergi föreslår att incitamentet utformas så att fastighetsskatt från all elproduktion som bidrar till att Sverige når klimatmålen överförs från staten till kommunerna där produktionen sker.

Den negativa trenden där kommunen säger nej till hållbar elproduktion innan en miljöprövning har inletts behöver vändas. Svensk Vindenergi tror och hoppas att Sveriges kommuner även framöver bidrar till en stark utbyggnad av svensk elproduktion. Det kan inte understrykas nog: ett ja till vindkraft är ett ja till dels en lokalt växande industri med nya jobb och ökade skatteintäkter, dels en hållbar framtid för dagens och morgondagens generationer.

Daniel Badman, VD, Svensk Vindenergi

Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle den 17 augusti 2021