2015-02-12

Debattinlägg

Kommentar: Vindkraftverk inte ska betraktas som en avsiktlig störning eller avsiktligt dödande av fåglar

Mark- och miljööverdomstolen har i två olika mål klargjort hur bestämmelserna om fridlysning av fåglar i 4 § artskyddsförordningen ska tillämpas på vindkraft (Mark- och miljööverdomstolens domar 2014-12-22 i mål M 2920-14 och M 4937-14).

I underinstanserna hade det hävdats att det räckte med att det var sannolikt att fåglarna skulle kunna störas eller dödas, och att sökanden var medveten om denna risk, för att det skulle betraktas som ett avsiktligt störande eller dödande.

Mark- och miljööverdomstolens domar klargör att detta inte är riktigt. Ett bolag som ansöker om tillstånd för vindkraft enligt miljöbalken anses inte ha för avsikt att störa eller döda fåglar på sätt som anges i artskyddsförordningen, även om det skulle finnas en risk för eller är sannolikt att fåglar kan komma att störas eller dödas.

Mark- och miljööverdomstolen upprepar även, i enlighet med tidigare praxis, att artskyddsförordningen är en precisering av vad som kan följa av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken när det gäller skydd av arter. Om utredningen vid prövning av en vindkraftsetablering visar att det, trots föreskrivna försiktighetsmått och skyddsåtgärder, blir en påtaglig påverkan på fågellivet (populationen och inte enskilda fågeln) kan den planerade etableringen möjligen komma i konflikt med fridlysningsbestämmelsen i 4 § p. 4 i artskyddsförordningen, om etableringen anses skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser och utgör då en olämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken.

Genom Mark- och miljööverdomstolens domar kan det nu anses klarlagt att frågan om påverkan på fågellivet ska prövas inom ramen för den prövning som sker enligt 2 kap. miljöbalken, att etablering av vindkraftverk inte ska betraktas som en avsiktlig störning eller avsiktligt dödande av fåglar samt att prövningen ska ske mot vilken betydelse som den planerade vindkraftetablering får för populationen av fåglar, inte för ett enskilt exemplar av fågelarten.

Kommentar till domarna.
Dom M 2920-14.
Dom M 4937-14.