Svensk Vindenergi / Kommuner, säg ja till vindkraft för att få pressade elpriser

Kommuner, säg ja till vindkraft för att få pressade elpriser

Utbyggd vindkraft ger kommuner pressade elpriser och är ett måste för att förverkliga industrins elektrifiering. Fler kommuner behöver nu bidra till utbyggnaden, skriver Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

På vintern, när behovet av el är som störst, levererar vindkraften som bäst. Drygt 60 procent av produktionen sker under vinterhalvåret, och i januari i år levererade vindkraften på rekordnivåer. Produktionen uppgick till hela 4,2 terawattimmar, TWh, under månaden, visar data från Nord Pool. Det är lika mycket el som Örebro eller Jönköpings län använder på ett helt år. Det är också mer el än vad vindkraften levererade under hela år 2010, då produktionen var cirka 3,5 TWh.

Elpriserna har varit ovanligt höga i vinter, men Sverige har klarat sig bättre än de flesta länder. Det beror på att vi har en relativt stor och växande andel grön och billigt producerad el från vindkraft i vårt energisystem, medan många länder i EU är beroende av fossil elproduktion från naturgas och kolkraft som haft skenande kostnader under december och januari.

Vindkraften är det kraftslag som har klart lägst produktionskostnader, och dess prisdämpande effekt bekräftas i en ny analys av Sweco. Varje TWh vindkraft som tillkommer mellan 2022 och 2025 sänker årsmedelpriset på el med 0,4 öre per kilowattimme (kWh) i Sveriges södra elområden SE3 och SE4, enligt Sweco. Under tidsperioden byggs 20 TWh vindkraft och prispressen i syd blir således totalt 8 öre per kWh.

Pressade elpriser är viktigt för alla elanvändare. Mer vindkraft är också ett måste för att möta det snabbt växande behov av el. Sveriges elbehov väntas vara minst dubbelt så stort inom 20 år. Runt om i landet satsar industrier på bland annat grön vätgas, fossilfritt stål och batteritillverkning. Det är marknader där Sverige har chansen att bli världsledande och få stark global konkurrenskraft. Följden blir lokal tillväxt av jobb och skatteintäkter från norr till söder. Vi kommer behöva el från flera kraftslag även framöver. Det är ingen tvekan om det. Men bara vindkraften kan byggas så snabbt, i så stor skala och till så låga priser som industrin efterfrågar i sin gröna omställning.

Den starka utbyggnad av vindkraften som sker de närmaste 2–3 åren behöver hålla i sig. Men tvärtom riskerar den att avta. Antalet vindkraftverk som beviljas tillstånd minskar, och en avgörande faktor är att hälften av alla vindkraftverk stoppas av det kommunala vetot.

En vanlig orsak till kommunens avslag är att befolkningen lokalt känner oro för vindkraftens påverkan lokalt på natur, djur och människor. Det är en oro som branschen respekterar, men vi vill samtidigt understryka att påverkan generellt är mycket liten, och den prövas noggrant i miljöprövningen, som får inledas först efter kommunens tillstyrkan. Sverige har en rik tillgång till bra vindlägen och närmast unika förutsättningar att producera grön el till låga kostnader med vindens energi. Naturskyddsföreningen har konstaterat att vindkraften kan mer än fyrdubblas utan bekostnad på biologisk mångfald och artrikedom.

Fler kommuner behöver nu visa tillit till miljöprövningen, och bidra till vindkraftens utbyggnad. Den är en fråga om att fortsätta dämpa elpriserna och att stödja framväxten av en grön industri som utvecklar hela det svenska samhället.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle den 7 februari 2022