Svensk Vindenergi / Linders påståenden saknar verklighetskontakt

Linders påståenden saknar verklighetskontakt

Daniel Badman replikerar på Göran Linder i Folkbladet;

Det är kol-, gas- och oljekraft, inte vindkraft, som brukar betecknas som ”resurskrävande, omni-förstörande och växande miljöbomber”.

Det är en absurd, tjugofaldig, överdrift att tala om 100 000 vindkraftverk i Sverige. Naturvårdsverkets och Energimyndighetens strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad anger ett totalt nationellt utbyggnadsbehov av vindkraft till 2040-talet på 100 TWh, varav 80 TWh på land. Enligt Energimyndigheten behövs cirka 4 000 vindkraftverk à 6 MW för att producera 90 TWh år 2040.

Påståendet att erosion av rotorbladen leder till att elproduktionen minskar med 20 procent per år saknar verklighetsförankring. De vindkraftverk som byggs idag har en förväntad livslängd på 30 år och kapacitetsfaktorn ökar i takt med teknikutvecklingen. I Svenska kraftnäts Kraftbalansrapport 2021-05-28 förväntas en effektbrist på långt under en timme för vintern 2021/2022. Det är en förbättring jämfört med föregående prognos – tack vare utbyggd vindkraft under 2021.

Hela repliken i Folkbladet

 

Tidigare inlägg

Göran Linders ursprungsartikel ”Vindkraft kan göra Östersjön till ett dött hav”.

Daniel Badmans replik på ursprungsartikeln ”Felaktigt och påhittat om vindkraften.” 

Göran Linders uppföljningsartikel ”Vindkraft är inte hållbart, klimatsmart eller miljövänligt.”