2011-10-27

Debattinlägg

Debatt i DI: Mer vindkraft sänker industrins elkostnader

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi skriver på debatt i Dagens Industri:

Vindkraften växer mycket fortare än vad som förutsågs för bara något år -sedan. Förra året ökade produktionen med 40 procent, från 2,5 till 3,5 TWh. Och i år väntas vindkraften producera nästan 6 TWh, motsvarande en av Sverige tio kärnkraftsreaktorer. I denna takt når vi drygt 11 TWh redan år 2014. Om Energimyndigheten har rätt i sin prognos leder dagens elcertifikatsystem i praktiken till ett stopp för utbyggnaden av vindkraft – om vi inte ökar ambitionsnivån.

Elkonsumenternas kostnader för elcertifikatsystemet kompenseras av att elpriset sjunker när elproduktionen ökar. Redan med dagens ambitionsnivå beräknar Energimyndighetens tidigare generaldirektör Tomas Kåberger att vindkraften kan minska elpriset med omkring 5 procent.

Energimyndigheten har nu utrett de ekonomiska konsekvenserna av att öka ambitionsnivån för produktionen av förnybar el. I deras rapport framgår att den samlade elkostnaden för de svenska konsumenterna skulle minska om Sverige ökar ambitionsnivån inom ramen för den planerade svensk-norska elcertifikatmarknaden.

I rapporten jämförs olika scenarier med ett basfall, som utgår från en -gemensam svensk-norsk elcertifikatmarknad där den förnybara elproduktionen ska öka med 26,4 TWh mellan 2012 och 2020.

Om Sverige ensidigt ökar ambitionsnivån med ytterligare 15 TWh förnybar el fram till 2020 så stiger visserligen de svenska elkonsumenternas kostnader för elcertifikaten men, som Energimyndigheten skriver, ”den ökade elproduktionen kommer dock att pressa ner priserna på el och totalt sett kommer genomsnittskostnaden för elkunden att vara lägre”.

Lyckas vi övertala norrmännen att också öka sin ambitionsnivå blir vinsten för de svenska elkonsumenterna ännu större, eftersom elpriset sänks ytterligare utan att de svenska konsumenternas kostnader för elcertifikatsystemet ökar. Samma effekt uppstår om andra EU-länder utnyttjar de så kallade samarbetsmekanismerna, och betalar för att få tillgodoräkna sig den relativt billiga förnybara elproduktion som kan ske i Sverige.

Dessutom innebär en ökad ambitionsnivå en stor vinst för den elintensiva industrin som får ett lägre elpris, samtidigt som de inte är med betalar för elcertifikatsystemet. Sammanlagt använder denna industri cirka 40 TWh, vilket skulle innebära en årlig kostnadsminskning på cirka 1,6 miljarder 2020 (4 öre/kWh billigare el) och 3,2 miljarder år 2035 (8 öre/kWh billigare el).

Energimyndighetens rapport visar att det inte bara finns starka klimat- och försörjningspolitiska skäl till en kraftig utbyggnad av vindkraften, -utan att denna också är lönsam för elkonsumenterna och den elintensiva industrin.

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi

Läs Energimyndighetens rapport