2018-12-05

Debattinlägg

Miljöprövning och kommunalt inflytande utan vindkraftsveto

Svensk Vindenergis replik på debattinlägg om vindkraft, publicerat i Barometern 28 november.

Modern förnybar elproduktion, som vindkraft, kan bidra stort till att möta de klimatutmaningar som världen står inför. När Jan Hedman från Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) anser att vindkraft är ”okynnesprojekt” bortser han från att en bred majoritet i riksdagen står bakom det klimatpolitiska ramverket och målet att Sverige ska övergå till ett 100 procent förnybart elsystem.

Sverige har unikt goda förutsättningar till förnybar elproduktion och ett mål om att ställa om elsystemet till hundra procent förnybart senast 2040. Kommunerna har en nyckelroll i att medverka till att bromsa klimatförändringen – både genom lokala politiska beslut och individuellt engagemang.

Ett bra sätt att bidra till global klimatnytta genom lokala åtgärder är att tillåta vindkraft i den egna kommunen. Men tyvärr försenas och försvåras den brådskande förnybara omställningen av att kommuner använder sin vetorätt att säga nej till vindkraft. Nära hälften av alla vindkraftsprojekt stoppas, innan de ens kommit till miljöprövning.

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har föreslagit att kommunerna inte längre ska ha rätt att, utan motivering, stoppa vindkraftsprojekt. Expertmyndigheternas framhåller att miljöprövningen är fullgod även utan vetot, eftersom kommunen har stora möjligheter att styra över lokalisering och etablering genom översiktsplanen och som remissinstans i tillståndsprövningen.

En ömsesidig dialog och en demokratisk process underlättas av parter som har lika förutsättningar – alltså utan rätt att lägga veto mot etableringen.

När kommunerna tar större klimatansvar bör de också ha större del av vinsten. Därför föreslår bl.a. Svensk Vindenergi och organisationen Hela Sverige ska leva att fastighetsskatten från vindkraften ska tillfalla landets kommuner istället för staten.

Detta förslag ställer sig inte FSL bakom, trots att en sådan reglering skulle bli ett starkt incitament och en fantastisk ekonomisk injektion som särskilt skulle gynna landsbygdskommuner.

Att de myndigheterna, och många andra, vill ta steget vidare från dagens kravlösa vetorätt är varken slump eller okynne. Klimatutmaningen är vår tids viktigaste fråga. En fråga vi måste hantera idag.

Charlotte Unger Larson, VD på Svensk Vindenergi.