2018-02-19

Debattinlägg

Omställningen till förnybar energi är både oundviklig och önskvärd

Replik till Sture Åström (NA 11/2).

Den snabba kostnadsreduktionen för förnybar el gör övergången till ett förnybart elsystem både oundviklig och önskvärd. Med digitaliseringens hjälp kan omställningen åstadkommas utan avkall på försörjningstrygghet. Det som ännu saknas är moderna regler och incitament som möjliggör en kostnadseffektiv omställning.

Om den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader behövs omfattande investeringar i förnybar elproduktion. Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för förnybar elproduktion och kostnadsreduktionen har gjort vindkraft till det billigaste sättet att producera ny förnybar el.

I Energiöverenskommelsen 2016 slog fem riksdagspartier fast att Sverige ska ha ett 100% förnybart elsystem och att vi långsiktigt ska vara nettoexportör av el. Förra året antogs det Klimatpolitiska ramverket och målet att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Tillgång till vattenkraft och utlandsförbindelser ger goda förutsättningar att lyckas med omställningen. Digitalisering ger möjligheter för elkonsumenter att hjälpa till att balansera systemet utan aktiv handling. Billigare och mer kraftfulla batterier kan i varje sekund åstadkomma just den produktion eller förbrukning som systemet efterfrågar. Det gör att det inte finns något motsatsförhållande mellan satsning på förnybar el och elektrifiering av fordonsflottan.

Moderna vindkraftverk kan med enkla åtgärder möjlighet att stötta elnätet med syntetisk svängmassa, reaktiv effekt och aktiv frekvensreglering. Tyvärr saknas tillräckliga incitament för detta. Lärdomar kan dras från Irland, med dubbelt så hög andel vindkraft men med en fungerande marknad för systemtjänster.

Genom samtidiga satsningar på utbyggnad av förnybar elproduktion, energieffektivisering och elexport kan Sverige både klara den egna försörjningen och bidra till att Europas omställning går snabbare och blir billigare. Den svenska marknaden är inte isolerad, den är del av något större.  Vi bör följa EU-kommissionens råd – att lyfta blicken och lösa utmaningarna tillsammans med våra grannar.

Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi

 

Läs repliken här