2013-08-13

Debattinlägg

Osanningar om vindkraft

Replik på artikel i Sydsvenskan från Jonny Fagerström och Björn Törnvall (31/7) ”Ny vindkraft är ungefär dubbelt så dyr som ny kärnkraft.”

Jonny Fagerström och Björn Törnvall skriver på ”Aktuella frågor” (31/7) att vindkraften snedvrider elmarknaderna i Europa, att den är beroende av enorma subventioner och att den bidrar till att jobb och välfärd offras. Det är häpnadsväckande påståenden och om de var sanna skulle det innebära att både regeringar och investerare runt om i världen är förda bakom ljuset. Vid en närmare granskning visar det sig att deras argument mot vindkraften bygger på osanningar.

Det är sant att vindkraften på många marknader behöver ett ekonomiskt stöd, utöver elpriset, för att kunna byggas. Detta faktum gäller för de flesta kraftslag idag, oavsett om de är förnybara eller inte. Att vindkraften skulle vara särskilt subventionerad stämmer inte. En summering gjord av vindkraftens branschorganisation i Tyskland av statliga subventioner till olika kraftslag från 1970 till 2012 visar att förnybara kraftslag har subventionerats med i genomsnitt 29 öre/kWh, kol 28 öre/kWh och kärnkraft med 34 öre/kWh. Då är inte kostnader för klimatpåverkan eller andra externa kostnader medräknade. I Sverige betalar varje elkonsument omkring 3 öre/kWh för att stötta utbyggnaden av förnybart via det så kallade elcertifikatsystemet. Vindkraftens andel av detta är ca 1 öre/kWh vilket motsvarar cirka 1 procent av elkostnaden.

Subventionerna för både vind- och solkraft minskar nu i Tyskland i takt med att kostnaderna för det förnybara sjunker. Tyskland har inte heller haft någon ovanligt hög ökning av sina elpriser som Fagerström och Törnvall hävdar. Enligt Eurostat har elpriset mot konsument den senaste femårsperioden ökat med 20 procent i Tyskland,  i Sverige har den ökat med 19 procent och i Finland, som är nästan helt utan vindkraft, har det ökat 22 procent. Att elpriserna är högre i Tyskland och Danmark har mycket lite med vindkraft att göra utan beror till största del på skatter, vilka i både Tyskland och Danmark är väsentligt högre än i Sverige.

Påståendet att vindkraften är dubbelt så dyr som ny kärnkraft håller inte heller för granskning. Den fem år gamla studie Fagerström och Törnvall hänvisar till har flera brister och om man istället ser till verkligheten så byggs det för närvarande två kärnkraftsreaktorer i Europa. Olkiluoto i Finland och Flamanville i Frankrike. Båda reaktorerna är kraftigt försenade och ser ut att bli minst dubbelt så dyra som beräknat.

Fagerström och Törnvall hänvisar vidare till en Spansk studie som hävdar att för varje MW vindkraft som installeras försvinner fyra jobb från elintensiv industri. Studien har avfärdats av spanska myndigheter och forskare inom området eftersom den använt en både felaktig och vilseledande metodik. Det har också visat sig att författaren av studien har tydliga kopplingar till – och har tagit emot stora donationer från – fossilindustrin. I verkligheten skapar vindkraften industriell tillväxt i en period då Europas industri går kräftgång.

Både Tyskland och Danmark satsar hårt på vindkraften och har ambitiösa mål till både 2020 och 2050. I Danmark har man som mål att producera 50 procent av sin el från vindkraft redan år 2020. Man gör det för att man vet att det är kostnadseffektivt jämfört med alternativen, det minskar klimatutsläppen och är bra för jobben och ekonomin.

Det är bra att utbyggnaden av vindkraft granskas men den viktiga diskussionen om hur vårt energisystem skall se ut måste bygga på fakta och saklighet.

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi