2013-10-15

Debattinlägg

Regeringen missgynnar lägenheter om förnybar el

Regeringen presenterade nyligen ett förslag som ska underlätta för hushåll att äga sin egen förnybara elproduktion, exempelvis i form av vindkraft eller solceller. Tanken är god, men det är anmärkningsvärt att regeringen inte bara ignorerar sin egen remissprocess utan också väljer att missgynna en majoritet av Sveriges hushåll, de som bor i lägenhet. Detta trots att det vore enkelt att möjliggöra för alla hushåll att på ett lönsamt sätt delta i energiomställningen.

I Sverige är det bara cirka 30 000 hushåll, mindre än en procent, som äger egen elproduktion, den absoluta merparten i form av andelsägd vindkraft. I Danmark och Tyskland är andelen ungefär åtta respektive elva gånger större. Att så många danskar och tyskar äger sin egen förnybara elproduktion har skapat ett starkt nationellt stöd för en fortsatt utbyggnad av den förnybara elproduktionen. Det behövs också i Sverige.

I juni presenterade den så kallade Nettodebiteringsutredningen ett förslag som skulle uppmuntra svenska hushåll att producera sin egen el och på så sätt stärka elkonsumentens ställning på elmarknaden.

Utredningen föreslog ett skatteavdrag för de hushåll som sätter upp ett vindkraftverk på tomten eller solpaneler på taket. Men alla har inte denna möjlighet, eftersom de som bor i lägenhet varken har en egen tomt eller ett eget tak. Visserligen kan en bostadsrättsförening eller en ägare av ett hyreshus få ett visst avdrag för solceller avseende fastighetselen, men detta berör inte den enskilda lägenheten. För att systemet ska omfatta hushåll som bor i lägenhet krävs att man också kan få ett skatteavdrag om man producerar sin egen förnybara el genom att äga andelar i vindkraft och solkraft. Detta skulle uppmuntra också de som bor i lägenhet att delta i utbyggnaden av den förnybara elen.

Det var inte förvånande att utredningen uteslöt andelsägandet, och alla som bor i lägenhet. Utredningen var beställd av finansdepartementet och syftet verkar främst ha varit att spara pengar till statskassan, inte att främja den förnybara elproduktionen.

Däremot är regeringens agerande mycket svårt att förstå.

Regeringens remisstid går inte ut förrän den 9 oktober. Men redan den 11 september, mitt under remissrundan, lade regeringen fram sitt förslag! Regeringen har helt kört över alla remissinstanser, varav ett stort antal förväntas protestera mot att de som bor i lägenhet missgynnas. Varför slösar regeringen med remissinstansernas tid när den inte ens vill ta hänsyn till vad dessa anser?

Regeringen har dessutom valt att gå emot en bred opinion och utesluta de som bor i lägenhet, genom att inte vilja ge ett skatteavdrag till dem som är andelsägare av förnybar el. Detta är mycket anmärkningsvärt, av tre olika skäl.

För det första är det orättvist. De som bor i villa får ett ekonomiskt incitament att satsa på egen förnybar elproduktion, men de som bor i lägenhet får inte samma förmånliga villkor. Det innebär att en majoritet av alla hushåll inte omfattas av denna möjlighet att bidra till den viktiga energiomställningen.

För det andra är det samhällsekonomiskt och miljömässigt dumt. Det finns stora fördelar med att många hushåll gemensamt äger andelar i ett större vindkraftverk, som placeras i ett bra vindläge, jämfört med om hushållen sätter upp egna och mindre vindkraftverk i sämre vindlägen. Samma sak kan gälla med solcellsparker.

För det tredje är det inte teknikneutralt. Stödet främjar bara teknik i anslutning till den egna bostaden och missgynnar de hushåll som går samman och delar på anläggningar. Den andelsägda förnybara elproduktionen missgynnas, trots att hushållen i båda fallen har en egenproducerad förnybar el för sin egen elförbrukning.

Det är bra att regeringen engagerar sig i frågan. Men alla former av egenägd förnybar elproduktion behövs. Hushållen, både de som bor i villa och lägenhet, måste få likartade möjligheter att stärka sin ställning på elmarknaden. Också de som är andelsägare i solkraft och vindkraft bör få en skattereduktion för egenproducerad förnybar el.

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Örjan Brinkman, ordförande Sveriges Konsumenter
Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningens Riksförbund
Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund
Tommy Johansson, ordförande Sala-Heby solelförening
Linda Burenius Magnusson, vd O2:s vindkraftskooperativ
Johan Öhnell, ordförande Oberoende Elhandlare
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi
 
Läs hela i DN