2013-06-17

Debattinlägg

Regeringen sviker egna ambitioner om förnybar energi

Det är sorgligt att regeringen väljer att inte stödja nya bindande EU-mål för förnybar energi och energieffektivisering för 2030, utan vill försena beslutet och sprida osäkerhet som försämrar Europas konkurrenskraft och utveckling. I dag den 17 juni kommer riksdagen att debattera regeringens ståndpunkt.

Den 27 mars i år presenterade EU-kommissionen en så kallad grönbok om klimat- och energipolitiken fram till 2030. Här konstaterar kommissionen att det är viktigt att så snart som möjligt nå en överenskommelse om ett nytt klimatpolitiskt ramverk till 2030. Syftet med grönboken är att inhämta synpunkter från medlemsländer och andra berörda fram till den 2 juli. Det kommer sedan att följas upp med skarpa förslag från kommissionen innan årets slut.

Knappt en månad efter att grönboken kommit ut, den 22 april, skrev Lena Ek och Anna-Karin Hatt (C) en debattartikel i Dagens Industri om Sveriges höga ambitioner i klimat- och energipolitiken. Ministrarna påpekade att Sverige var drivande vid tillkomsten av de nuvarande EU-målen för 2020 när det gäller minskning av växthusgaser, ökning av andelen förnybar energi samt energieffektivisering.

”I Sverige är det tydligt att de bindande mål som EU har satt upp för 2020 påtagligt har bidragit till den snabba utbyggnaden av den förnybara energin. För att den förnybara energin ska fortsätta växa i samma takt framöver behövs ett nytt europeiskt ramverk för perioden efter 2020”, skrev ministrarna.

De refererade till kommissionens grönbok och menade att det nu är upp till ”medlemsländer som Sverige att konkretisera vilka åtgärder” man vill se. ”På samma sätt som EU antog ambitiösa mål till 2020 är det viktigt att Europa antar progressiva mål för perioden efter 2020”, skrev ministrarna och fortsatte: ”I det arbetet måste Sverige vara pådrivande.”

Vi hade därför höga förväntningar när regeringen i en promemoria nyligen presenterade sin officiella ståndpunkt om grönboken. Dessa förväntningar grusades snabbt.

Regeringen önskar, vilket är självklart, att EU sätter ett ambitiöst och bindande mål för minskning av växthusgaser till 2030. När det gäller frågan om ett nytt bindande förnybarhetsmål konstaterar regeringen att den snabba utvecklingen av förnybar energi har gynnats av de bindande 2020-målen. Regeringen har också noterat kommissionens analys att utvecklingen riskerar att bromsa in kraftigt efter 2020 om inga nya styrmedel eller mål beslutas. Ändå backar regeringen och föreslår inte att det bör sättas nya mål, utan bara att det utreds för- och nackdelar med ett nytt bindande mål för förnybar energi till 2030. Så långt sträckte sig alltså Sveriges ansvar för att ”vara pådrivande” i processen mot nya energi- och klimatmål.

Medan några EU länder med liten framgång har förlitat sig på enbart restriktioner, utsläppsrättshandel och koldioxidskatter har Kina och USA satsat på att utveckla energiförsörjningen. I USA var vindkraften den största nya elproduktionskapaciteten förra året och stod för nästan hälften av all ny produktionskapacitet. Amerikanska bilar har halverat sin drivmedelsförbrukning genom tydliga styrmedel och USA:s koldioxidutsläpp minskade snabbare än EU:s.

Kina har genom satsningar på energieffektivisering i industrin och utbyggnad av förnybart tydligt minskat ökningen av växthusgaser. Förnybar energi stod för huvuddelen av all ny elproduktion förra året och vindkraften ensam rapporteras ha givit fler TWh ny el än fossil elproduktion och kärnkraft sammantaget!

Europa är på väg att förlora den industriella ställning som Tyskland och några andra länder givit oss genom att satsa just på förnybar energi och energieffektivisering. Den svenska regeringen bidrar nu till att ytterligare försena utvecklingen medan EU:s desperata beslut att införa skyddstullar för att hindra import av kinesiska solceller skall skapa illusion om Europeisk konkurrenskraft.

Det är en obegripligt passiv hållning. I stället för att begära en fortsatt analys av kommissionen, hade regeringen kunnat föreslå och argumentera för utveckling och konkreta nya bindande mål för förnybar energi och energieffektivisering till 2030, baserat på en egen analys.

Både Europa och Sverige behöver mål för att leda utbyggnaden av förnybar energi efter 2020 och för att bidra till målen om försörjningstrygghet och minskad klimatpåverkan. Priset på koldioxid är för lågt för att driva fram tillräckliga investeringar i förnybar energi. Ett förnybarhetsmål tillsammans med handeln med utsläppsrätter och i övriga sektorer koldioxidskatt kan leda till nödvändiga investeringar i förnybar energi.

Långsiktiga och bindande spelregler för investeringar i förnybar energi, inklusive ambitiösa och bindande mål fram till 2030, är en förutsättning för att skapa förtroende bland investerare. Det minskar kostnaderna för osäkerheter och därmed kostnaden för kapital, vilket i sin tur minskar behovet av stöd för förnybar energi. Osäkerhet kring politiken efter 2020 riskerar att bromsa investeringarna även på kortare sikt.

Regeringen bör ompröva sin passiva hållning och i stället bli drivande för att leva upp till ministrarnas löfte om att vara en pådrivande kraft i processen mot nya energi- och klimatmål i EU.

Tomas Kåberger, ordförande Förnybarhetsrådet
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi
Gustav Melin, vd Svebio
Lars Andrén, ordförande Svensk Solenergi
Hans Nilsson, ordförande Energieffektiviseringsföretagen

Länk till artikel