2014-04-14

Debattinlägg

Replik: Vindkraftsdebatten tjänar inte på övertoner

Sune Sjöström, ordförande i Föreningen Svenskt Landskapsskydd, anklagar på debattsidan (8/4) Svensk Vindenergi för att sprida propaganda, lögner, använda diktaturmetoder och medvetet vilseleda allmänheten. Hårda ord och anklagelser som behöver bemötas.

Att använda övertoner av det slag som Sjöström gör gynnar inte på något sett en konstruktiv dialog om vad vindkraftsutbyggnaden innebär för människor och miljö. Diskussionen gäller den serie om vindkraften som SVT Mittnytt sände i början av mars och som Svensk Vindenergi menar innehöll en lång rad sakfel och överdrifter. Svensk Vindenergi har sammanställt sakfelen och överdrifterna i en åtta sidor lång anmälan till granskningsnämnden. SVT hävdade till exempel i inslagen att det skall byggas 20 000 vindkraftverk i Sverige de närmaste åren när de tillgängliga prognoser som finns över vindkraftsutbyggnaden snarare visar på omkring 1 000 nya vindkraftverk till år 2020. Med så felaktiga uppgifter är det inte kostigt att det lokala intrång som vindkraften innebär kraftigt överdrivs.

Sjöström menar att vindkraften är miljöfarlig och aldrig kan minska koldioxidutsläppen eftersom Sveriges elproduktion redan har låga utsläpp av koldioxid. Vad Sjöström då inte tar hänsyn till är att elmarknaden inte är nationell. Vi har sedan elmarknadens avreglering 1996 en gemensam nordisk elmarknad och en i allt högre grad gemensam europeisk elmarknad. Andelen fossil elproduktion på både den nordiska, men framförallt den europeiska marknaden, är fortfarande hög. Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa att producera vindkraft vilket innebär att både elpriserna och utsläppen kan hållas på en lägre nivå om vindkraften byggs där det finns bäst förutsättningar jämfört med om varje land enbart skall bygga för sitt eget behov.

Sjöström betonar vikten av att hålla sig till fakta och skriver angående vindkraft i fjällmiljö att det i Offerdal står 12 vindkraftverk som ligger inom både riksintresset obrutet fjäll och naturvårdsområdet Natura-2000. Det handlar om Storruns vindkraftsanläggning och med länsstyrelsernas offentliga karttjänst vindbrukskollen är det enkelt att konstatera att anläggningen ligger helt utanför riksintresseområdet obrutet fjäll och att ett av de 12 vindkraftverken står inom ett Natura-2000 område. Anläggningen ligger just intill ett befintligt vattenkraftverk och en stamnätsledning som går genom området.

Det är självklart att ett kraftslag som vindkraften – som syns och tar plats i landskapet – granskas och kritiseras. Men granskningen måste bygga på saklig grund. Det finns ingen anledning att överdriva vindkraftens intrång och samtidigt ignorera dess stora nytta. Vi hoppas att Föreningen Svenskt Landskapsskydd kan skruva ned det höga tonläget och på ett konstruktivt sätt delta i diskussionen om hur vi säkrar Sveriges framtida energiförsörjning.

Annika Helker Lundström

Vd Svensk Vindenergi