2016-04-28

Debattinlägg

Replik: Nu börjar avtalet gälla

Verkan av koldioxid är så liten att den inte kunnat mätas, skriver Sture Åström i Folkbladet 19 april. Tyvärr har han helt fel. Jordens klimat hotas av klimatförändringar till följd av de stora utsläppen av koldioxid. Koldioxiden bidrar till att hålla kvar värme på jorden vilket leder till stigande temperatur.

Vid FN:s klimatkonferens i Paris i december enades jordens länder om att den globala uppvärmningen ska begränsas till klart under två grader jämfört med förindustriell tid. Ansträngningar ska göras för att nå 1,5 grader och nettoutsläppen av koldioxid ska vara noll under andra delen av århundradet.

Signeringsceremonin för avtalet var i söndags vid FN:s högkvarter i New York. Fler än 130 länder har bekräftat att de kommer att underteckna avtalet, den första dagen avtalet är öppet för att undertecknas, ännu fler länder har meddelat att de ämnar underteckna avtalet snarast möjligt. Avtalet träder i kraft 30 dagar efter att minst 55 länder, som tillsammans står för 55 procent av de globala utsläppen, framfört sin acceptans och ratificeringsmetoder inför FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Det är nu viktigt att klimatavtalet följs av handling. Det måste bli slut på subventionerna av fossil energi. EU har ett system med utsläppsrätter för koldioxid, men priset på utsläppen är bara en tjugondel av den samhällsekonomiska kostnaden för utsläppen. Målen i EU för förnybar energi är för lågt satta. I Sverige behöver vi sätta tydliga mål för förnybar el till 2030.

EU är till stor del beroende av fossila bränslen. Export av svensk el gör klimatnytta. De tolv senaste månaderna har vi nettoexporterat 22 terawattimmar el, i huvudsak till Finland, Polen och Tyskland. Om denna export har ersatt kolkraft har koldioxidutsläppen från sådana produktionsanläggningar minskat med 20 miljoner ton. Det är lika mycket som utsläppen från åtta miljoner personbilar – nästan dubbelt så många som är i trafik i Sverige.

Eftersom elnätet hänger ihop i Europa gör varje extra kilowattimme som vi kan producera utan stora koldioxidutsläpp nytta. Om elproduktionen med kol minskar en kilowattimme så minskar koldioxidutsläppen med omkring ett kilo.

Fortsatt utbyggnad av förnybart är bra för försörjningstryggheten, både i Sverige och i våra grannländer. En stark kraftbalans minskar sårbarheten i systemet samtidigt som industrins utsatthet för höga elpriser minskar.

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi