Svensk Vindenergi / Replik: Vindkraften minskar effektivt utsläppen

Replik: Vindkraften minskar effektivt utsläppen

Professor emeritus Per Fahlén skriver i en replik på vår artikel att den svenska ”vindkraftsexploateringen” leder till kraftigt ökade koldioxidutsläpp. Tvärtom är vindkraften ett av de mest effektiva sätten att snabbt minska utsläppen.

Fahlén ifrågasätter att vindkraften tränger undan fossil energi i våra grannländer. Enligt forskningsprojektet North European Energy Perspectives Project ersätter svensk elexport till 70-80 procent el från fossilbaserade kraftverk. Det betyder att en TWh ökad export minskar utsläppen med omkring 600 000 ton.

Den klimatpåverkan som vindkraften själv medför i ett livscykelperspektiv är jämförelsevis mycket liten, och ungefär i nivå med kärnkraft. Enligt Vattenfalls livscykelanalys för en modern vindpark ligger utsläppen på omkring 6-7 gram CO2/kWh.

Vindkraften lägger grunden för en omfattande elektrifiering av svensk industri och transportsektorn. Elanvändningen väntas öka kraftigt de kommande åren och denna behöver mötas med ny elproduktion. Utsläppsminskningarna vid elektrifiering på hemmaplan är i samma storleksordning som vid elexport.

Den ökade tillgången till billig förnybar el lockar dessutom till sig nya elkrävande industrier och nya jobb, samtidigt som den skapar förutsättningar för exempelvis storskalig produktion av grön vätgas och andra elektrobränslen.

Fahlén har rätt i ett avseende, många vindkraftsägare kämpar i dag med lönsamheten, men inte av de skäl som Fahlén framhåller. Fahlén påstår att livslängden för vindturbiner i dag bara uppskattas till 10-15 år – men tvärtom har den förväntade livslängden ökat från 25 till 30 år.

En minskad efterfrågan på el till följd av coronapandemin, efter en mild vinter med välfyllda vattenmagasin, har dock lett till rekordlåga elpriser och minskade intäkter för elproducenter. Särskilt utsatta är de som investerade tidigt i vindkraft, när produktionskostnaden var betydligt högre än i dag, och som räknade med stöd från elcertifikatsystemet. Eftersom systemet är övertecknat och det fortfarande saknas en tydlig ”stoppregel” har priserna på elcertifikat närmat sig noll.

Elcertifikatsystemet behöver nu snabbt avslutas på ett sätt som ger rättvisa förutsättningar för de som investerade tidigt i vindkraft, samtidigt som nya vindparker ges goda möjligheter att etableras. Då kan vindkraften fortsätta skapa stor, omedelbar klimatnytta och förutsättningar för en successiv elektrifiering av Sverige.

Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi
Jeanette Lindeblad, ordförande Svensk Vindkraftförening

Läs repliken hos Aktuell Hållbarhet.