Svensk Vindenergi / Släck vindkraftverkens hinderbelysning när inget flyg är i närheten

Släck vindkraftverkens hinderbelysning när inget flyg är i närheten

Högre krav på svensk vindkraft än i resten av EU hindrar utbyggnaden av vindkraft och försvårar därmed möjligheterna att minska klimatutsläppen och att säkra industrins tillväxt och konkurrenskraft. I Sverige hindras utbyggnaden bland annat av reglerna för vindkraftverkens hinderbelysning. Här har regeringen en chans att börja förverkliga elektrifieringsstrategin och tillåta teknik som används i andra länder – så att hinderbelysningen kan hindra flygolyckor utan att hindra klimatomställningen.

Sverige är i början av en genomgripande och brådskande omställning. Klimatutsläppen som värmer upp vår planet ska bort.  Elektrifiering är en viktig nyckel och industri- och transportsektorernas omställning kan leda till att behovet av el dubbleras inom 20 år.

Industrin är tydlig med att bara vindkraften kan byggas så snabbt, i så stor skala och till så låg kostnad som behövs för deras elektrifiering. Utbyggnaden av vindkraft har varit stark under många år men nu är det allt färre verk som beviljas tillstånd. Om den negativa trenden håller i sig äventyras både klimatomställningen och industrins konkurrenskraft på den globala marknad som efterfrågar klimatneutrala produkter.

En statlig utredning har konstaterat att kommuner ofta nej till vindkraftverk som är högre än 150 meter. Det främsta skälet är att våra nationella regler anger att vindkraftverk över denna höjd ska utrustas med ett högintensivt vitt ljus för att vara synligt för flyget. Ljuset befaras bli störande för kringboende.

Oron för störning måste respekteras, och det finns två enkla lösningar som regeringen kan genomföra snabbt:

  1. Ge Transportstyrelsen i uppdrag att harmonisera kraven på hinderbelysning för vindkraft med internationella riktlinjer. Enligt ICAO, den internationella civila luftfartsorganisationen, räcker det med medelintensivt rött ljus för byggnader upp till 315 meters total höjd.
  2. Ge Transportstyrelsen i uppdrag att utarbeta grundläggande bestämmelser för behovsstyrd hinderbelysning i svenska vindkraftverk, en teknik som redan används i andra EU-länder och som innebär att hinderbelysningen kan vara släckt när inget flygplan är i närheten.

Den tekniska utvecklingen går snabbt inom vindkraften. De vindkraftverk som byggs i dag producerar tre gånger mer el än de som byggdes för tio år sedan. Produktionen sker 90 procent av årets timmar och den är som störst på vintern när elen behövs som mest. En begränsning på 150 meters totalhöjd gör att moderna vindkraftverk med bästa möjliga teknik och totalhöjd 250 meter, inte tillåts. Tillstånd med den lägre höjden blir meningslösa eftersom sådana vindkraftverk har så hög produktionskostnad att de inte kan byggas av ekonomiska skäl.

Hinderbelysning ska hindra flygolyckor – inte hindra den utbyggnad av elproduktion som behövs för transport- och industrisektorernas klimatomställning. Transportstyrelsen omarbetade i fjol sina bestämmelser utan någon positiv effekt. Nu är det dags för regeringen att agera för att förverkliga elektrifieringsstrategin i verkligheten och tillse att myndigheten gör om och gör rätt.

Jeanette Lindeblad, ordförande Svensk Vindkraftförening

Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi

Åsa Pettersson, vd Energiföretagen Sverige

Debattartikeln publicerades den 22 mars i Altinget