Svensk Vindenergi / Slutreplik: Viktigt att ha korrekta fakta om vindkraften

Slutreplik: Viktigt att ha korrekta fakta om vindkraften

William Elofsson (M) skriver i en replik i SvD 2020-05-03 att vindkraftsbranschens förslag om att justera den kommunala vetorätten mot nybyggnation av vindkraft, så att kommunens besked kommer tidigt i tillståndsprocessen, leder till bristande lokalt inflytande. Vi menar tvärtom att krav på ett tidigt ställningstagande från kommunen inte har en negativ inverkan på kommunens inflytande – snarare ökar de demokratiska värdena då formerna för användandet av det kommunala vetot blir tydligare och överblickbarheten i processen ökar.

Elofsson är orolig att vindkraften eventuellt får negativa konsekvenser på besöks- och fiskenäring samt befintligt näringsliv. Här är det viktigt att ha rätt fakta på bordet:

Fiskebestånd i närheten av havsvindparker har i en mängd studier visat sig öka, eftersom området runt en vindkraftpark fungerar som konstgjorda rev som ger fisken skydd. I de undersökningar som gjorts på svenska vindparker till havs har inga avgörande förändringar skett för yrkesfiskare. Artantal och artsammansättning för bottenlevande fisk har varit oförändrad eller till och med ökat.

Vad gäller vindkraftens påverkan på besöksnäring i fallet Utposten 1, ligger parken som projektutvecklaren önskar anlägga 10 km från tätorten Norrsundet i Gävle. Vindkraftstornen skulle visserligen synas i horisonten, men här vore det oansvarig att låta en mindre förändring av havsutsikten väga tyngre än vindparkens bidrag till näringslivsutveckling, arbetstillfällen och klimatnytta genom förnybar elproduktion.

Vad gäller undanträngningseffekter mot befintligt näringsliv, kan Elofsson vara lugn: Efterfrågan på el i regionen stor och förväntas öka. Utpostens lokalisering – nära industri som har stort behov av billig el och elektrifiering – minskar behovet av nätutbyggnad på andra platser och lockar till nyetablering av t.ex. digital industri. Exempel är stora bolag som Microsoft som etablerar sig eller köper fastprisavtal för el (PPA) och Ovako som ställer om ståltillverkningen genom vätgas.

Internationella aktörer på den svenska energimarknaden är inget nytt; en stor del av den traditionella elproduktionen ägs redan idag av utländska intressen. Det stämmer, som Elofsson påpekar, att bolag från hela världen i allt större utsträckning söker hållbara investeringar. Här är Sverige, med våra fantastiska förutsättningar för förnybar elproduktion, en mycket attraktiv marknad och vi ska vara stolta över vår dragningskraft.

Det svenska bolaget som utvecklar den aktuella havsvindparken Utposten 1 har på ett föredömligt sätt sökt och funnit samförstånd mellan olika intressen. Försvarsmakten är positiva och projektet får tummen upp vad gäller hänsyn till såväl artskydd som fiske. Välgrundade utredningar har gjorts och oberoende tjänstemän har uttalat sig.

Vi håller med Elofsson om att vindkraftsutbyggnaden ska vara ansvarsfull och att kommunerna ska ha ett avgörande inflytande. Men för att upprätthålla demokratiska värden, och samtidigt ge företag möjligheter att utvecklas, måste det gå att förutse tillståndsprocessen.

Kommunen skulle, om förslaget om tidig tillstyrkan införs, ha samma mandat som idag att fatta beslut utifrån huruvida den aktuella platsen är lämplig för vindkraft eller ej. En sådan justering av regelverket skapar förutsättningar för både lokalt inflytande och för näringslivet att bidra till en hållbar omställning.

Debattartikeln publicerades i SvD 2020-06-05.

Charlotte Unger Larson,
vd, Svensk Vindenergi