2011-08-06

Debattinlägg

Starkt stöd för vindkraft i länet

I ett flertal länstidningar har nedanstående detbattartikel av Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi publicerats.

Hela 77 procent av västernorrlänningarna vill att Sverige ska satsa mer på vindkraft än vad vi gör idag, medan bara 2 procent vill att Sverige ska satsa mindre eller helt avstå från vindkraft.

Detta trots att vindkraft­en på senare år har byggts ut kraftigt i Sverige. När Västernorrlands kommunpolitiker fattar beslut om vindkraft bör de lyssna till denna breda opinion. I länet är det alltså 38 gånger fler som vill öka satsningen på vindkraft, jämfört med hur många som vill dra ned på takten. Det framgår av en ny rapport från SOM-institutet som beställts av Svensk Vindenergi och som baseras på intervjuer under perioden 2005–2010.

Det finns goda skäl för en fortsatt kraftig vindkraftsutbyggnad. Behovet av att ställa om till ett förnybart och klimatvänligt energisystem är ett. Ett annat skäl är att vindkraft möjliggör ekonomisk utveckling och nya jobb, framför allt på landsbygden. Dessutom bidrar en ökad produktion av förnybar el till att elpriserna sjunker.

Svensk Vindenergi välkomnar därför att miljöminister Andreas Carlgren vill fortsätta vindkraftsutbyggnaden i oförminskad takt. Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för vindkraft. Vi har ett glest befolkat land med bra vindförhållanden. Ändå motsvarade vindkraftselen bara 2,4 procent av elanvändningen 2010, vilket kan jämföras med 5,3 procent i EU. Enligt medlemsstaternas nationella handlingsplaner för förnybar energi, väntas vindkraften stå för 14 procent av EU:s elanvändning år 2020. Med nuvarande ambitionsnivå blir andelen i Sverige bara hälften så hög.

En kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige måste ta hänsyn till både naturmiljöer och lokalbefolkning. Med en aktiv dialog ökar de närboendes inflytande och genom att erbjuda delägarskap får fler ta del av vindkraftens alla fördelar. Vid utgången av 2010 var 580 länsinvånare medlemmar i vindkrafts- kooperativ. Det borde kunna vara många fler.

SOM-institutets rapport visar också att 44 procent i Västernorrland är positiva till etablering av vindkraftverk i närheten av den egna fasta bostaden, medan 28 procent är negativa och de övriga neutrala. Ännu fler är positiva till etablering i den egna kommunen.

De som är negativa till vindkraft är relativt få, men det är ofta de som hörs mest. När kommunpolitikerna i Västernorrland fattar viktiga beslut om framtida vindkraftsetableringar bör de också lyssna på den stora majoriteten.

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi

Läs hela