Svensk Vindenergi / Svar om vindkraftens miljöbelastning

Svar om vindkraftens miljöbelastning

Ylva Fjell skriver om vindkraftens miljöbelastning. Jag vill bemöta några av felaktigheterna i artikeln.

Till att börja med är utländska ägare inget nytt på elmarknaden. Av de fem bolag som tillsammans står för 70 procent av produktionen idag är tre utländska; Fortum, Statkraft och Uniper.

Det finns skäl att kommentera flera av de siffror som lyfts fram:

6MW, inte 2MW, är effekten för ett modernt vindkraftverk. Kapacitetsfaktorn för ny vindkraft är 38 procent, inte 24 procent. Vindkraftens tillgänglighet har legat mellan 15 och 37 procent under topplasttimmen de senaste tio åren, inte 9 procent.

Som jämförelse till de 8 000 vindkraftverk som nämns, så bedömer Energimyndigheten att det behövs 4 000 vindkraftverk à 6 MW för att generera 90 TWh år 2040.

Vidare är vindkraftens CO2-avtryck mycket litet. Enligt Vattenfall är avtrycket för ny vindkraft 6–7 g CO2e/kWh.

När det gäller den biologisk mångfalden säger expertmyndigheten Naturvårdsverket att vindkraftens bidrag till minskad klimatpåverkan är bra för många arter. Större verk minskar dessutom arealbehovet vilket också är bättre för den biologiska mångfalden.

I Naturvårdsverkets vägledning om buller sägs att ljud från vindkraft är ett relativt litet problem jämfört med hur många som till exempel berörs av vägtrafikbuller.

Avslutningsvis en kommentar om utredningen om det kommunala vetot. Det finns ingen politisk majoritet för att ta bort vetot. Det som kan bli aktuellt är ett förtydligande av kommunens och länsstyrelsens roller. Vindkraftens påverkan på djur, natur och människor kommer då, som idag, att hanteras av länsstyrelsen.

Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi

Läs repliken i ÖP.