Svensk Vindenergi / Ta industrins behov av utbyggd elproduktion på allvar – öppna för samtal nu

Ta industrins behov av utbyggd elproduktion på allvar – öppna för samtal nu

Efterfrågan på el ökar snabbare än förväntat och elproduktionen behöver byggas ut kraftfullt. Vi måste hålla upp takten i utbyggnaden av den elproduktion som kan komma på plats allra snabbast om vi ska klara klimatomställningen. Det är mycket illavarslande att det blivit svårare och tar längre tid att få tillstånd. Politiken behöver hörsamma regeringens inbjudan till energipolitiska samtal och samlas snarast för att röja hinder för ny elproduktion. Det är svensk konkurrenskraft som står på spel, skriver Svensk Vindenergi och SKGS, basindustrins energisamarbete, i gemensam debattartikel.

I vårt land är de flesta eniga om att elektrifiering är den snabbaste vägen till att minska utsläppen av koldioxid och säkra industriell konkurrenskraft, arbetstillfällen och välfärd. Svensk industri går före i klimatomställningen. De omfattande satsningarna i skogs-, kemi-, gruv- och stålindustrin är inriktade mot att möta de globala marknadernas efterfrågan på produkter med lågt koldioxidavtryck.

Omställningen sker här och nu och efterfrågan på el ökar snabbare än förväntat. Elanvändningen förväntas öka från dagens 140 terawattimmar (TWh) till 220 TWh till år 2030. Utbyggnadstakten, 10 TWh per år, behöver hålla i sig ända till 2045 om Sveriges klimatmål, netto-noll utsläpp av växthusgaser, ska nås.

Inget enskilt kraftslag kommer att kunna byggas ut tillräckligt mycket för att ensamt klara att möta den ökande elanvändningen. Alla typer av elproduktion, energieffektivisering och flexibilitet som bidrar till att nå Sveriges klimatmål kommer att behövas.

Flexibilitet är ett nyckelbegrepp. I Svenska kraftnäts scenario fossilfritt 2045 med dubbel elanvändning består 79 procent av konsumtionsökningen av flexibel konsumtion i form av vätgasproduktion/vätgaslager och laddning av elfordon/batterier. Det innebär till exempel att industrier med vätgasbaserad produktion och flexibel elanvändning kan bidra till att prisvariationen på elmarknaden dämpas, till nytta för alla som inte kan vara lika flexibla i sin elanvändning.

I investeringsviljan i grön teknik är stor i Sverige. Svensk basindustri ligger i framkant. Det är en position som ska värnas men inte ta för given. En avgörande framgångsfaktor är tillgång på fossilfri el till konkurrenskraftig kostnad. För att bibehålla den svenska konkurrensfördelen är fortsatt kraftfull utbyggnad av elproduktion med låg produktionskostnad central.

Energiforsks rapport El från nya anläggningar visar att landbaserad vindkraft idag har lägst produktionskostnad av de kraftslag som kan byggas ut snabbt och i stor skala. Under återstoden av 2020-talet är det bara landbaserad vindkraft som kan bidra med stora volymer ny elproduktion. Den utbyggnaden får inte avstanna. Det är samtidigt nödvändigt att redan nu förbereda för att annan storskalig elproduktion som tar längre tid att komma på plats. Intresset är stort, inte minst för havsbaserad vindkraft. Men det är räcker inte att vänta eller enbart ägna det politiska samtalet åt att bråka om vilken teknik som kommer senare.

Utbyggnaden av elproduktion kan inte tas för given. Den begränsande faktorn är tillståndsprocesserna och här är trenden illavarslande. Ny statistik visar att det blivit svårare och svårare att få tillstånd och att handläggningstiden fördubblats för vindkraft.

För att lyckas måste politiken nu samlas och fokusera på svensk konkurrenskraft med klimatomställningen i centrum. Vi uppmanar alla riksdagspartier att medverka i de energipolitiska samtal som regeringen bjudit in till. Arbetet behöver startas snarast. Det går inte att vänta för efterfrågan på el ökar snabbt, den förväntas öka med 80 TWh redan till 2030.

Politiken behöver skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att de investeringar i mer elproduktion, energilager, flexibel användning och kraftledningar som behövs för att förverkliga det nya, dubbelt så stora elsystemet. Då är öppenhet för alla kraftslag, flexibla lösningar och innovation helt avgörande.

Målet bör vara ”ingen investering som bidrar till att nå Sveriges klimatmål ska nekas”. Den elintensiva industrin och vindkraftsbranschen har inlett omställningen och står redo att öka takten. Vi ser att utsikterna att lyckas är goda.

Daniel Badman, VD Svensk Vindenergi

Johan Bruce, Verksamhetsansvarig SKGS – Basindustrins energisamarbete

Debattartikeln publicerades i Aktuell Hållbarhet den 4 juli 2022