Svensk Vindenergi / Utbyggd vindkraft ett måste för tillväxt och klimatomställning

Utbyggd vindkraft ett måste för tillväxt och klimatomställning

Industrins tillväxt och klimatomställning medför jobb och skatteintäkter lokalt – och omställningen måste föregås av utbyggd elproduktion. Det är ett faktum som inte alltid kommer fram i samhällsdebatten, men som är viktigt när kommunerna fattar beslut kring de vindkraftsprojekt som nu planeras.

Det sker dramatiska förändringar inom svensk industri. För att bidra till en hållbar framtid och för att stärka sin konkurrenskraft ska nu industri efter industri på kort tid ersätta fossila bränslen med grön el. Det gäller inte minst verkstadsindustrin som är en viktig näring i Västmanland. Behovet av el i Sverige förväntas vara dubbelt så stort om 20 år. Och ska klimatomställningen kunna genomföras, då krävs det utbyggd vindkraft. Vindkraften kan byggas snabbt och erbjuder förnybar och billig el – centrala element för att industrin ska vara konkurrenskraftig.

Utbyggnaden av vindkraft är stark sedan flera år tillbaka, och kommunerna har bidragit genom att både peka ut byggbara områden och att tillstyrka projekt. Samtidigt pågår nu en oroande trend där allt färre verk beviljas tillstånd och där kommuner ibland säger nej till ny vindkraft utan att tydligt motivera varför. Ibland kommer avslagen sent, när stora förberedelser redan gjorts.

Kommunens beslut är inte alltid enkelt. Särskilt då det, likt vid annan nybyggnation, kan uppstå motstånd bland invånare som känner oro. Svensk Vindenergi är ödmjuk inför svårigheterna och respekterar även oron. Samtidigt omgärdas protesterna mot vindkraft inte sällan av myter och överdrifter om vindkraftens påverkan på miljön. Utan att gå in i påståendena i detalj kan det kort sägas att vindkraften är det kraftslag som har minst miljöpåverkan sammantaget.

Ett utredningsförslag om att förändra kravet på kommunal tillstyrkan är nu på remiss. Enligt förslaget ska kommunen fortfarande avgöra var det är lämpligt att bygga vindkraft, men kommunen måste lämna besked tidigare, motivera sitt beslut och beslutet kan överklagas.

Det här är ett bra förslag. Utredningen lyfter även behovet av planeringsstöd och ekonomiska incitament till kommunerna. Incitamenten behöver vara teknikneutrala och öka kommunernas bidrag till samhällets elektrifiering. Svensk Vindenergi föreslår att fastighetsskatten från all elproduktion överförs från staten till kommunerna där produktionen är lokaliserad.

Med tanke på den stundtals onyanserade samhällsdebatten, där ny vindkraft målas upp som något negativt för kommunerna och Sverige som helhet, kan det heller inte nog understrykas att det förhåller sig tvärtom. Ett ja till vindkraft är ett ja till dels en lokalt växande industri med nya jobb och ökade skatteintäkter, dels en hållbar framtid för dagens och morgondagens generationer.

Daniel Badman, VD, Svensk Vindenergi

Debattartikeln har publicerats i flera lokaltidningar, bland annat på bblat.se den 20 augusti 2021