2019-04-02

Debattartikel

Vindkraft är det bästa sättet att säkra elförsörjningen

Replik till Moderaternas Lars Beckman, Birgittha Bjerkén, Pekka Seitola och Niclas Bornegrim: ”En vindkraftspark förstör Jungfrukusten”, som skriver att utbyggnaden av förnybar el är en samhällsförlust och att kärnkraft är det ekonomiskt bästa sättet att ge säker elförsörjning. Vi hävdar motsatsen.

Inledningsvis vill vi betona att vi tycker att det är mycket bra att Moderaterna tar hotet mot klimatet på fullt allvar och att de står bakom energiöverenskommelsen och målet att Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem år 2040.

Vindkraften byggs ut över hela världen och den tekniska utvecklingen har gått mycket snabbt. Produktionskostnaden har gått ner och nu kan landbaserad vindkraft byggas utan stöd i Sverige. Det är i dag betydligt billigare med ny vindkraft och biokraft än ny kärnkraft – och det finns ingen anledning att tro att det blir annorlunda i framtiden.

De åldrande kärnkraftsreaktorerna har livstidsförlängts i omgångar men ytterligare förlängning är svår att räkna hem. Om reaktorerna som tas ur drift ska ersättas med nya, krävs omfattande subventioner under mycket lång tid. En sådan satsning innebär så stor ekonomisk risk att bara en stat eller ett statligt bolag kan tänkas ta investeringsbeslut.

Den förnybara omställningen är samhällsekonomiskt lönsam. Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för vindkraftsproduktion och vi bör ta tillvara dessa fördelar i form av goda vindlägen och låg produktionskostnad. Stark kraftbalans och utbyggnad av elproduktion med låg produktionskostnad stärker Sveriges konkurrenskraft. Med mycket vindkraft, tillsammans med en utvecklad marknad för systemtjänster till elnätet kan Sverige erbjuda uthålligt och långsiktigt lägre elpris än andra EU-länder.

Vi är många som tänker att vindkraften är ett naturligt inslag i landskapet och en symbol för ansvarstagande och hållbarhet. Ännu fler kommer att tänka så om vi får en reform som tydliggör vindkraftens lokala nytta, och gör den möjlig att beskriva i termer av kronor och ören.

Den moderata riksdagsledamoten Saila Qvicklund har föreslagit att fastighetsskatten från vindkraften ska tillfalla kommunen istället för staten. Det vore ett bra sätt att öka de lokala incitamenten att medverka i omställningen till förnybart. Fastighetsskatten är ca 20 000 kr/MW/år. En vindkraftspark med 20 vindkraftverk à 10 MW skulle ge kommunen drygt 4 miljoner kr/år.

Skribenterna oroar sig för att landskapsbilden kommer att ändras och att Gävles framtid som turistort undergrävs. Vi är också oroliga – för att omställningen tar för lång tid. Att avstå från att motverka klimatförändringen och istället motverka den förnybara omställningen undergräver hela mänsklighetens framtid.

Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi

Debattartikeln är publicerad i Arbetarbladet.