2010-07-13

Debattinlägg

Vindkraft är en ren och säker energikälla

Debattinlägg

Claes-Erik Simonsbacka, Jan Bergstedt och Jonny Fagerström skriver i en debattartikel den 2 juli att vindkraftverk innebär lagbrott. Med tanke på att vindkraftsbranschen sysselsätter drygt 2000 personer och finns över hela landet är detta ett påstående som behöver bemötas. Artikelförfattarna inleder med att konstatera regeringen stimulerar och bidrar till brott mot lagar, förordningar och föreskrifter genom att stödja vindkraften. Så är det naturligtvis inte.

Först och främst är det viktigt att poängtera att det inte pågår någon forcerad utbyggnad vindkraft i Sverige. Vindkraften byggs helt enkelt eftersom det är ett kostnadseffektivt sätt att uppnå de internationella klimatmål som Sverige har förbundit sig att uppfylla. Dessutom är vindkraft en samhällsekonomiskt bra affär bland annat genom att utbyggnaden skapar jobb och ger ekonomisk stimulans till glesbygd.

Sverige har i dag ett mycket omfattande regelverk
när det gäller vindkraftsetableringar. Faktum är att vindkraft juridiskt prövas som miljöfarlig verksamhet. Det innebär att varje ny vindkraftsetablering föregås av en noggrann utredning som detaljerat utreder de miljömässiga konsekvenserna av projektet. I utredningen behandlas särskilt vilken inverkan etableringen kommer att få på människors hälsa samt djur- och naturliv. Bland annat görs skugg- och ljudberäkningar. Riskavstånd och andra säkerhetsaspekter är andra viktiga ingredienser i dessa miljökonsekvensbeskrivningar.

Tillståndsprövningen finns för att undvika att nya vindkraftverk stör människor eller naturliv. De som berörs av vindkraftsetableringen har goda möjligheter att överklaga tillståndsgivningen. Reglerna i miljöbalken är omfattande och noga specificerade. Så ska det naturligtvis vara. Även mindre vindkraftsprojekt genomgår samma hårda prövning – i detta fall är det dock kommunen som är ansvarig prövningsmyndighet.

Vindkraftstillverkare, projektörer och energibolag är och skall självklart vara noga med att följa de regler och lagar som finns. Vindkraftverken är testade och certifierade enligt olika internationella standarder och uppfyller de höga säkerhetskrav som finns. De vindkraftverk som används i Sverige uppfyller de högt ställda säkerhetskrav som stipuleras i olika nationella och internationella regelverk.

Att EUs maskindirektiv skulle medföra att vindkraftverken skulle komma att räknas som olagliga installationer alternativt att de skulle behöva omges av stängsel är ett påstående som är felaktigt. Enligt EU-kommissionen finns det inget i direktivet som skulle få dessa konsekvenser. Inte heller Miljödepartementet, som låtit utreda frågan internt, ser att maskindirektivet har någon relevans för vindkraft, utom möjligen för de som aktivt arbetar i dem. Det finns inte heller något annat land i Europa som tolkar maskindirektivet på det sätt som artikelförfattarna gör.

I Sverige görs alltid individuella prövningar innan tillstånd kan ges för en ny vindkraftsetablering. Detta för att största möjliga hänsyn ska kunna tas till närboende och andra som berörs av en vindkraftsetablering. Naturligtvis tillämpar prövningsmyndigheterna väl tilltagna riskavstånd. Inte heller vindkraftsföretagen har något intresse att lägga vindkraftverk på platser där de riskerar att störa eller utgöra en fara för människor. Vindkraft är till skillnad från många andra energikällor reversibel, det vill säga när vindkraftverket har tjänat ut, kan miljön återställas på den plats där vindkraftverket varit placerat.

Vi känner stor respekt för de som känner osäkerhet och är tveksamma till vindkraft. Men vindkraft är varken farligt eller olagligt. Vindkraft är en ren och kostnadseffektiv energikälla som i undersökningar åtnjuter stort folkligt stöd.

Eric Birksten
Svensk Vindenergi