2019-02-28

Debattartikel

Vindkraft för framtidens levande landskap

Per Fahlén, Föreningen Svenskt Landskapsskydd, påstår i en debattartikel att Svensk Vindenergi kommer med falska påståenden som överdriver vindkraftens positiva egenskaper. Fahlén menar att vindkraften varken är ”förnybar, hållbar, miljövänlig eller klimatsmart”. Dessa påståenden måste bemötas.

För att skapa en hållbar framtid måste vi helt sluta använda fossila bränslen som kol, olja och gas. Det slår FN:s klimatpanel IPCC fast i sin senaste rapport.

I Sverige finns ett brett politiskt och folkligt stöd för omställningen till ett 100 procent förnybart elsystem. Sveriges klimatviktiga mål kräver att minst 70 TWh ny förnybar elproduktion tillkommer. Det motsvarar över 200 miljarder kronor i investeringar.  Omställningen är både nödvändig och ekonomiskt lönsam: för varje krona som investeras får samhället tillbaka fyra i form positiva samhällseffekter, menar BCG i en studie.

Sveriges elproduktion vilar historiskt på kärnkraft och vattenkraft men vårt energisystem förändras i snabb takt. Fahlén har rätt i att investeringar i elnätet kommer att krävas framöver men en stor del beror på att näten är gamla och behöver rustas upp, byggas ut och moderniseras.

De äldsta kärnkraftsreaktorerna håller på att fasas ut samtidigt som utbyggnaden av förnybar elproduktion går rekordsnabbt – drivet av den snabba kostnadsutvecklingen. Svensk Vindenergi räknar med att vind- och vattenkraften tillsammans kan stå för 90% av den el som används år 2040. I jämförelse med de flesta länder i Europa har Sverige unika förutsättningar att ta vara på den naturliga kraft som finns i vårt land.

Ett av Fahléns argument mot vindkraftsutbyggnad är att det inte finns något behov av el från vindkraft i Norrland. Här utelämnar Fahlén andra norrländska succéer som vattenkraft, skog och malm. Nyckeln till Norrlands, och Sveriges, ekonomi är att ta vara på de naturliga resurserna. Det bör vi fortsätta att göra.

Fahlén är vidare orolig för vindkraftens miljöpåverkan. Här kan vi ge lugnande besked: vindkraften orsakar inga koldioxidutsläpp under driftsfasen och större turbiner ger mindre miljöpåverkan per producerad kWh. Vindkraften bidrar till att skapa välmående levande landskap och vindkraftverk i horisonten vittnar om ansvarstagande och omtanke för kommande generationer.

Med mer förnybar el i systemet ökar Sveriges bidrag till den globala kampen mot klimatförändringen – en kamp som bara påbörjats.

Charlotte Unger Larson
Vd, Svensk Vindenergi

Läs repliken i Allehanda.