2015-08-10

Debattinlägg

Vindkraft viktig för klimatet

Hälften av elproduktionen i EU är fortfarande fossil och bygger på kol, olja och gas. Förbränningen släpper därför årligen ut en miljard ton koldioxid. Dessa utsläpp måste kraftigt minska om vi ska klara de negativa förändringarna av vårt klimat.

En omställning mot förnybar elproduktion pågår. Förra året var 44 procent av den nya elproduktion som installerades i EU vindkraft och 30 procent var solkraft. Gamla kraftverk som bygger på kol, olja och gas har börjat fasas ut. Men omställningen går för långsamt.

Vindkraften är en viktig del i denna energiomställning. Den leder till minskade klimatutsläpp och bidrar dessutom till att pressa elpriset för svenska konsumenter.

Svensk Vindenergi har gått igenom hur mycket vindkraft som installerats i varje län. Mest vindkraft finns i Västra Götaland, Västerbotten och Skåne. Mest vindkraft per totalyta finns i Halland. Minst vindkraft både totalt och per totalyta finns i Västmanland, Södermanland och Kronoberg. I Sverige finns nu 2 961 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 5 097 megawatt (MW). Det pressar elpriset och reducerar vår klimatpåverkan. Om elen som producerades av vindkraften i Sverige under 2014 ersatte kolbaserad elproduktion minskade utsläppen av koldioxid med elva miljoner ton ton. Det motsvarar de årliga utsläppen från fyra miljoner personbilar.

Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för att producera förnybar el. Samtidigt har vi lyckats bygga ut den förnybara elen till lägre kostnader för konsumenterna än i några andra länder i Europa. Sveriges export av förnybar el begränsas av kraftledningarna och kraftkablarna till utlandet, som behöver byggas ut vidare.

Enligt EU-kommissionen kan europeiska företag och konsumenter årligen spara upp mot 380 miljarder kronor genom en bättre sammankopplad elmarknad och ytterligare upp mot 280 miljarder kronor om året om den förnybara elproduktionen byggs ut där den är mest effektiv. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bör Sveriges goda vindresurser tas tillvara.

Politikerna i bör därför underlätta för utbyggnaden av vindkraft runt om i Sverige. Det kommer både gynna klimatet och vara lönsamt för elkonsumenterna.

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi

Vindkraftslistan län juli 2015