Svensk Vindenergi / Vindkraften behöver debatteras utifrån fakta

Vindkraften behöver debatteras utifrån fakta

Vindkraften byggs nu ut starkt. Det är allas rätt att föra fram åsikter om det. Men när det sprids osanningar riskerar beslut att tas på felaktiga grunder i en fråga som är avgörande för Sveriges framtid. Debatten behöver utgå från fakta. 

Svensk industri har påbörjat en stor omställning. Fossil energi ska ersättas med grön el. Syftet är att minska klimatutsläppen och att säkra konkurrenskraften på en global marknad som efterfrågar klimatneutrala produkter. Samtidigt etablerar sig helt nya industrier med stort elbehov. Behovet av el väntas vara minst dubbelt så stort inom 20 år.

Alla bolag i en produktionskedja påverkas av omställningen, från de största bolagen till underleverantörerna. Att den lyckas är avgörande för fortsatt tillväxt i hela landet.

Bara vindkraften kan byggas ut i den hastighet och skala som krävs för att möta den ökande efterfrågan på grön el till låga priser. Det är industrin tydlig med.

På nationell nivå vill fler än 8 av 10 svenskar att vindkraften ska fortsätta byggas ut som i dag eller ännu mer. Samtidigt möts vindkraften ibland av motstånd där den ska byggas. Det är något som branschen respekterar. Alla berörda har rätt att föra fram sin åsikt, och om det inte är lämpligt att bygga vindkraft i ett område, då ska det inte heller ske.

Det som är problematiskt i debatten om vindkraften är att den inte sällan präglas av osanningar, som branschen ser att politiker emellanåt tar intryck av. Ett par exempel:

  • Det hävdas att mikroplaster sprids i tusentals ton per år. I själva verket sprider ett vindkraftverk cirka 0,15 kilo mikroplaster per år. Det motsvarar drygt 650 kilo från alla vindkraftverk. Siffran ska förstås helst vara noll, men utsläppen är försvinnande små jämfört med exempelvis vägtrafikens på 8 000 ton per år. Naturvårdsverket har kartlagt viktiga källor till mikroplaster, och vindkraften nämns inte ens. Ingen elproduktion är fri från miljöpåverkan, men vindkraftens påverkan är klart lägst.
  • Att infraljud från vindkraftverken skulle leda till negativa hälsoeffekter är ett annat påstående, som Naturvårdsverket konstaterat saknar evidens.
  • Det sägs också att vindkraften hotar den biologiska mångfalden, medan Naturskyddsföreningen bedömer att vindkraften kan mer än fyrdubblas utan bekostnad på biologisk mångfald och artrikedom.

Vindkraften genomgår dessutom precis som andra byggnationer och verksamheter en prövning där Länsstyrelsen granskar påverkan på djur, natur och människor noggrant. Om påverkan är för stor ges inte tillstånd. Samtidigt som vi nu alla behöver ta ansvar för att utforma åsikter och beslut utifrån fakta, behöver vi visa tillit till denna prövning. Det gäller inte minst politiker i kommunerna, vars tillstyrkan till vindkraft är en förutsättning för att miljöprövningen får inledas. Vindkraften är central för hela Sveriges framtid. Vi har inte råd att stoppa utbyggnad där den egentligen passar och behövs.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Debattartikeln har publicerats i flera lokaltidningar, bland annat Dala-Demokraten den 19 december 2021