Svensk Vindenergi / Vindkraften kan och ska byggas hållbart

Vindkraften kan och ska byggas hållbart

Det är ett faktum att svenska industrier efterfrågar vindkraft i sin klimatomställning. Utbyggnaden kan ske hållbart och med ett fortsatt starkt kommunalt självstyre, skriver Svensk Vindenergi i en slutreplik.

I en replik hävdar företrädare för bland andra Föreningen för svensk landskapsskydd, FSL, att vindkraften inte behövs. Påståendet går direkt på tvärs med vad svenska industrier anger.

Inom industrin är budskapet tydligt: efterfrågan på grön el kommer att öka massivt och utbyggd vindkraft är en av förutsättningarna för bolagens klimatomställning. Vindkraften är avgörande eftersom den är det enda kraftslaget som kan byggas ut så snabbt, i så stor skala och till så låg kostnad som krävs när industri efter industri nu på kort tid ska ersätta fossil energi med grön el. Detta är också ett skäl till att det finns industribolag i Svensk Vindenergis breda medlemsbas.

Att industrierna lyckas med omställningen är avgörande dels för att bidra till en hållbar framtid, dels för att säkra tillväxt och konkurrenskraft på en marknad som efterfrågar klimatneutrala produkter. Och bara med fortsatt hållbar tillväxt säkras jobb, utveckling och skatteintäkter lokalt.

Vindkraften både kan och ska byggas ut på ett hållbart sätt. Naturskyddsföreningen presenterade under våren en rapport med slutsatsen att en stor expansion av vindkraften är nödvändig för att stoppa klimatutsläppen, och att vindkraften kan mer än fyrdubblas i Sverige utan att det sker på bekostnad av biologisk mångfald eller artrikedom.

Utbyggnaden av vindkraft är stark sedan flera år tillbaka, och det har kommunerna bidragit till. Det finns en stor vilja bland kommunerna att bidra till en hållbar framtid, och i förslaget om förändrade regler för kommunal tillstyrkan är det kommunala självstyret fortsatt starkt. Kommunerna ska fortsatt säga ja eller nej till vindkraftsetableringar, men besked om lokalisering ska motiveras, lämnas tidigt i processen och kommunens beslut ska kunna överklagas. Syftet är att skapa en rättssäker och förutsägbar process, vilket gynnar alla berörda parter.

Daniel Badman, VD, Svensk Vindenergi

Slutrepliken publicerades i Dagens Samhälle den 15 september 2021