Svensk Vindenergi / Vindkraften producerar när elen behövs som bäst

Vindkraften producerar när elen behövs som bäst

Svensk Vindenergi har aldrig sagt att vindkraften ensam kan försörja Sverige med el. Det kan inget kraftslag göra. Men det är ett faktum att svenska industrier nu efterfrågar vindkraft i sin klimatomställning.

Förklaringen är enkel. Bara vindkraften kan byggas ut så snabbt, i så stor skala och till så låg kostnad som krävs när industrierna ska ersätta fossil energi med grön el. Behovet av el i Sverige väntas vara minst dubbelt så stort inom 20 år. Att industrierna lyckas med omställningen är avgörande dels för att bidra till en hållbar framtid, dels för att säkra tillväxt och konkurrenskraft på en marknad som efterfrågar klimatneutrala produkter. Och bara med fortsatt tillväxt säkras jobb, lokal utveckling och skatteintäkter till välfärden.

Vindkraften producerar el 90 procent av årets timmar och produktionsmönstret är tydligt: På hösten och vintern när elen behövs som bäst, är produktionen av vindkraft också som störst. Med det sagt kommer Sverige förstås fortsatt behöva el från andra kraftslag.

Begränsningar i elnätet gör också att det behövs marginaler i form av exempelvis lagring av el och tjänster som ökar flexibiliteten i förbrukningen. Överföringskapaciteten i elnäten måste öka, både inom landet och till grannländerna för att bättre möta variationer i produktion och konsumtion.

Vi ser nu hur nya spännande lösningar tar form. Den snabba utvecklingen av batterier och grön vätgas kommer att förändra spelplanen. Inte minst är grön vätgas något som stora industrier nu planerar att använda i sin produktion av exempelvis fossilfritt järn och stål. Vätgasen ska produceras med el och då behöver elproduktionen öka snabbt och det fossilfria kraftslag som kan byggas ut tillräckligt snabbt är vindkraft.

Avslutningsvis bör det understrykas att vindkraften har minst negativ miljöpåverkan av de kraftslag som kan byggas ut i stor skala. Naturskyddsföreningen gör i rapporten ”Vindkraft – en viktig del av framtidens energisystem” bedömningen att vindkraften kan mer än fyrdubblas utan bekostnad på biologisk mångfald eller artrikedom.

Daniel Badman, VD, Svensk Vindenergi

Slutrepliken publicerades i Nya Wermlands-Tidningen den 20 september 2021