2018-03-29

Debattinlägg

Vindkraften del av en positiv samhällsutveckling

Per Fahlén skriver i insändaren att han är orolig för att vindkraften gör mer skada än nytta. Jag hävdar motsatsen. Omställningen till förnybar elproduktion tryggar framtiden globalt, regionalt och lokalt.

Parisavtalet innebär att världens länder åtar sig att genomföra omfattande investeringar i förnybar elproduktion för att motverka den globala uppvärmningen. I Sverige har vi bland de bästa förutsättningarna i Europa för förnybar elproduktion. De vindkraftparker som byggs i dag har en produktionskostnad på cirka 40 öre per kilowattimme. De kärnkraftsreaktorer som byggs i Finland och Storbritannien beräknas ha mer än dubbelt så hög produktionskostnad.

Men, med dagens låga elpris kan ingen elproduktion byggas utan stöd. I Sverige får förnybar elproduktion stöd genom elcertifikatsystemet. Stödet betalas av elkonsumenterna via elräkningen, men utbyggnaden bidrar till sänkta elpriser vilket gör att totalkostnaden för elkonsumenten hittills inte har ökat, utan tvärt om minskat.

Det har skapats ett starkt internationellt intresse för att investera i Sverige. Vi bedömer att över 200 miljarder kronor kan komma att investeras i svensk vindkraft fram till år 2040. Investeringarna kommer den lokala bygden till del genom att arbetstillfällen skapas, ett aktuellt exempel är Piteå hamn som tack vare vindkraftsutbyggnaden i regionen nu anställer 50 nya personer.

Sverige har fantastiska förutsättningar och omställningen innebär att både bygd och nation kan blomstra.
I Energiöverenskommelsen 2016 slog fem riksdagspartier fast att Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem år 2040 och att vi långsiktigt ska vara nettoexportör av el. Precis som med andra exportnäringar är även detta en ekonomiskt lönsamt för Sverige. Dessutom innebär det att vi pressar undan dyr och smutsig kolkraft i de länder vi exporterar till, eftersom vindkraften är billigare är det alltid den som säljs först.

När det gäller förhållandet mellan vindkraft och besöksnäringen visar forskningsprogrammet Vindval att ”Turismen kan påverkas såväl positivt som negativt. Den som söker lugn och ro störs mer av en vindkraftsetablering än besökare som utövar sport eller annan aktivitet.” Huruvida turismen påverkas positivt eller negativt beror på vilken typ av friluftsliv som efterfrågas.

Den förnybara omställningen har inletts över hela världen. Vindkraften är en del av en positiv samhällsutveckling som bidrar med jobb lokalt och klimatnytta globalt. Sverige har fantastiska förutsättningar och omställningen innebär att både bygd och nation kan blomstra.

Charlotte Unger Larson,vd, Svensk Vindenergi

Läs hela den publicerade artikeln på Allehanda.se