Svensk Vindenergi / Vindkraftstornen vid horisonten kommer att spegla ansvarstagande och framtidstro

Vindkraftstornen vid horisonten kommer att spegla ansvarstagande och framtidstro

Helene Åkerlind (L) skriver i Gefle Dagblad 2020-05-12 att beslutet om den havsbaserade vindkraftparken Utposten 1, som kommunfullmäktige ska ta ställning till på måndag 18/5, är en fråga om vilken natur- och miljöskuld som ska lämnas till kommande generationer. Vi håller med Helene om att frågan gäller just detta – vilken värld vi vill ge till våra barn.

Vindkraftsutbyggnaden är ett av de mest effektiva sätten att snabbt minska vår påverkan på klimatet och på så vis bromsa de negativa konsekvenserna för natur och miljö på grund av uppvärmning. För att nå Sveriges mål för elsystemet 2040 behövs 100 TWh vindkraft enligt Energimyndigheten, vilket skulle minska Sveriges utsläpp motsvarande 48 miljoner ton koldioxid. Det är nästan lika mycket Sveriges samlade territoriella utsläpp under 2018.

Helene skriver att beslutet om vindkraftparken riskerar att skada tillväxt och möjligheter till utveckling i regionen och att det därför är ansvarsfullt att säga nej till etableringen. Vi menar att resonemanget borde vara omvänt: Utposten 1 bör tillstyrkas för att ge stöd åt en grön utveckling inom näringsliv och samhälle.

Helene menar även att det är viktigt att elproduktion levererar vid rätt tidpunkt, på rätt plats, där den behövs. Här är vi överens:

För det första levererar den havsbaserade vindkraften storskalig och tillförlitlig elproduktion, eftersom vindförhållandena till havs är mycket goda. Moderna vindkraftverk, liksom de som planeras att förläggas utanför Gävles kust, producerar el även vid lägre vindhastigheter.

För det andra är efterfrågan på el i regionen stor och förväntas öka. Utpostens lokalisering nära industri som har stort behov av billig el och elektrifiering, minskar behovet av nätutbyggnad på andra ställen och lockar till nyetablering av t.ex. digital industri. Exempel är stora bolag som Microsoft som etablerar sig eller köper fastprisavtal för el (PPA) och Ovako som ställer om ståltillverkningen genom vätgas.

För det tredje är Utposten 1 ett skolboksexempel på ett vindkraftsprojekt som från början till slut sökt och funnit samförstånd mellan olika intressen. Försvarsmakten är positiva och projektet får tummen upp vad gäller hänsyn till artskydd och fiske. Välgrundade utredningar har gjorts och oberoende tjänstemän har uttalat sig. Utposten 1 kommer att inspirera andra kommuner att göra samma resa.

En satsning på havsbaserad vindkraft är framåtsyftande, ansvarsfull och hållbar ur fler perspektiv – socialt – genom arbetstillfällen, ekonomiskt – genom ökade skatteintäkter, ökat företagande och industrietableringar, samt miljömässigt – genom vindkraftens bidrag till minskade utsläpp.

I dagarna tillkännagav regeringen att omstarten av samhället efter pandemin ska vara klimatsmart. En avgörande väg ut ur den nuvarande Corona-krisen är att skapa förutsättningar för miljardinvesteringar i grön infrastruktur som också hjälper resten av samhället att komma på fötter igen. Vindkraftsutbyggnaden har dessutom starkt stöd (73 %) och kommande generationer, d.v.s. ungdomar, är än mer positiva till klimatomställningen än andra.

Om Utposten 1 tillstyrks i kommunfullmäktige på måndag 18/5 säger politikerna direkt ja till att låta kommunen vara en viktig del av Sveriges återhämtningsstrategi post-Corona. Vindkraftstornen vid horisonten kommer att spegla ansvarstagande och framtidstro.

Det om något är förtroendeingivande krishantering.

Repliken är publicerad i Gefle Dagblad 2020-05-14.

Charlotte Unger Larson,
vd, Svensk Vindenergi