2011-10-13

Externa nyheter

Miljöminister Lena Ek prioriterar frågan om en långsiktig hållbar markanvändning

Regeringen gav idag den parlamentariska Miljömålsberedningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Läs hela