2019-12-17

Externa nyheter

”All lagstiftning anpassas till klimatpolitiska ramverket”

Regeringen presenterar nu, tillsammans med C och L, en klimatpolitisk handlingsplan som tar ett helhetsgrepp. Den övergripande ansatsen är att integrera klimatet i alla relevanta politikområden. Planen innehåller också 132 åtgärder, reformer och satsningar inom en lång rad politikområden, skriver Isabella Lövin (MP) och Ibrahim Baylan (S).

Vi föreslår därför för riksdagen att öka ansträngningarna för att integrera klimatpolitiken i alla relevanta politikområden. Detta arbete kommer bland annat innefatta:

• Att tillsätta en utredning för att se över all relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag.

• Att samhällsmålen i samband med nästa översyn ses över och justeras vid behov så att de ligger i linje med klimatmålen.

• Att konsekvenser för klimatet analyseras för alla politiska förslag där det är relevant.

Läs hela debattartikeln från DN.