2018-03-02

Externa nyheter

Avgrund mellan politik och myndighetsbeslut

Just nu pågår en debatt om den svenska skogen. Den handlar om de enskilda skogsägarnas rätt att bruka sin skog, en rätt som succesivt begränsas genom myndighetsbeslut för att skydda rödlistade arter. För skogsägarna innebär besluten att de förlorar stora ekonomiska värden utan möjlighet att få ersättning av staten.

Inom miljörätten ser vi ofta att tolkningen av regler om artskydd snarare blir ett skydd av enskilda individer av en art. En sådan tolkning är ett hot både mot en bra samhällsutveckling och enskilda verksamheter eftersom förekomsten, eller till och med möjligheten att enskilda individer av en art kan finnas inom ett område, räcker för att stoppa verksamheter. Detta hotar inte bara skogen utan även utbyggnad av förnybar kraftproduktion som vindkraft och vattenkraft. Med ett sådant synsätt behöver vi inte längre några naturreservat eller Natura 2000-områden eftersom alla arter får fullt skydd oavsett område.

Läs mer här