2017-05-12

Externa nyheter

Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtal om ändringar av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam marknad för elcertifikat. Ändringarna i avtalet görs med anledning av det nya svenska målet om 18 terawattimmar nya elcertifikat till 2030 och förlängningen av elcertifikatssystemet till 2045 som föreslås i propositionen Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 (prop. 2016/17:179).

Läs mer här.