2018-09-12

Externa nyheter

Beslutet: Nej till bygge av vindkraftparken

Bruzaholm: Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands län avslår Vattenfall Vindkrafts AB:s ansökan att bygga en vindkraftsstation norr om Bruzaholm. Nätverket Skydda skogen vid Bruzaholm gläds men Vattenfall har bestämt att överklaga.

Att Vattenfall ville uppföra ett 40-tal vindkraftverk med 240 meters höjd kring Bruzaholm slog ner som en bomb för några år sedan. Även kommunen togs på sängen. I översiktsplanen fanns nämligen vindkraft bara ytligt omnämnt, då det tidigare inte varit tal om vindkraft i kommunen.

Kommunen har arbetat fram ett tillägg till översiktsplanen, där man kommit fram attt området kan vara lämpligt för vindkraft.

Politiken i Eksjö kommun har också tillstyrkt Vattenfalls ansökan, vilket varit en förutsättning för att ett tillstånd ska ges överhuvudtaget.

Antalet verk har under resans gång reduceras till 25 stycken.

I ansökan söks tillstånd att uppföra och utföra drift av en gruppstation på fastigheter i Dödringshult, Kongseryd, Passamålen, Säldefall och Västra Ekås. Ansökningsområdet som Vattenfall sökt tillstånd för omfattar totalt 13,3 kvadratkilometer.

Miljöprövningsdelagationen skriver att man i flera mål har bedömt tillåtligheten för etablering av vindkraftverk med fri placering, så kallad boxmodell.

Man hänvisar i beslutet till tidigare domar vid Kövallen och FängSjön-Storsjöhöjden och anser att synnerliga skäl inte finns i Bruzaholm att frångå den praxisen.

Flera motstående intressen finns till en etablering och delegationen anser att det efter det lämnade underlaget inte går att bedöma påverkan på exempelvis djur och natur och närboende. Verkens placering har betydelse för vilka störningar som kan bli aktuella.

Läs hela artikeln här.